สถานที่จัดการแข่งขัน
- ศูนย์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี -

- ศูนย์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ -
วันจันทร์ ที่ 05 พฤศจิกายน 2561 เวลา 22:00 น.