สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.ราชบุรี 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ราชโบริกานุเคราะห์ 56 34 21 111 107 21 5 5 133
2 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 46 33 14 93 87 17 6 4 110
3 คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 25 12 12 49 50 16 15 7 81
4 ดรุณาราชบุรี 11 9 6 26 33 19 10 6 62
5 บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 10 20 11 41 40 19 11 8 70
6 นารีวิทยา 10 16 14 40 50 17 12 13 79
7 ปากท่อพิทยาคม 9 5 8 22 25 11 5 7 41
8 ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 7 5 6 18 26 11 3 13 40
9 สวนผึ้งวิทยา 6 11 11 28 31 17 14 17 62
10 เทศบาล5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 5 0 0 5 9 0 0 0 9
11 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 4 2 4 10 16 4 7 12 27
12 ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 3 8 7 18 23 6 11 5 40
13 ธรรมจารินีวิทยา 3 6 5 14 23 6 9 12 38
14 พิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี 2 2 1 5 5 5 5 4 15
15 โสภณศิริราษฎร์ 2 1 1 4 7 3 3 6 13
16 บ้านคาวิทยา 1 5 6 12 12 7 6 15 25
17 วัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 1 4 2 7 12 6 9 6 27
18 สุริยวงศ์ 1 3 1 5 9 4 3 8 16
19 กองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 1 0 1 2 3 0 3 4 6
20 แคทรายวิทยา 1 0 0 1 6 2 2 1 10
รวม 204 176 131 511 574 191 139 153 904