สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.ราชบุรี 1]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ราชโบริกานุเคราะห์ 107 21 5 5 133
2 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 87 17 6 4 110
3 นารีวิทยา 50 17 12 13 79
4 คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 50 16 15 7 81
5 บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 40 19 11 8 70
6 ดรุณาราชบุรี 33 19 10 6 62
7 สวนผึ้งวิทยา 31 17 14 17 62
8 ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 26 11 3 13 40
9 ปากท่อพิทยาคม 25 11 5 7 41
10 ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 23 6 11 5 40
11 ธรรมจารินีวิทยา 23 6 9 12 38
12 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 16 4 7 12 27
13 บ้านคาวิทยา 12 7 6 15 25
14 วัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 12 6 9 6 27
15 สุริยวงศ์ 9 4 3 8 16
16 เทศบาล5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 9 0 0 0 9
17 โสภณศิริราษฎร์ 7 3 3 6 13
18 แคทรายวิทยา 6 2 2 1 10
19 พิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี 5 5 5 4 15
20 กองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 3 0 3 4 6
รวม 574 191 139 153 904