สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 92 199 134
2 007 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 59 121 87
3 011 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 82 263 143
4 012 โรงเรียนบ้านคาวิทยา 40 87 59
5 014 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 51 92 71
6 016 โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 45 92 52
7 017 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 138 419 221
8 018 โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 34 64 47
9 019 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 89 198 136
10 013 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 115 317 163
11 004 โรงเรียนแคทรายวิทยา 11 20 15
12 021 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 21 35 25
13 001 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 10 20 15
14 002 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์โยธินวิทยา 0 0 0
15 005 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 70 146 86
16 006 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 47 83 65
17 009 โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา 54 121 65
18 010 โรงเรียนนารีวิทยา 93 198 128
19 015 โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี 20 30 28
20 020 โรงเรียนสุริยวงศ์ 29 50 32
21 008 โรงเรียนเทศบาล5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 10 17 14
รวม 1110 2572 1586
4158

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]