สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญศรีรัตน์
2. เด็กหญิงพรพิมล  ศรีเมือง
3. เด็กหญิงศิวัชญา  สุจิตรประเสริฐ
4. เด็กหญิงสิริไพลิน  โกมุทมุกสิกชาติ
5. เด็กหญิงอมรกานต์  เพชรศิลาชัย
 
1. นางสาวมนัสนันท์  บุญทานัง
2. นางสาวจิดาภา  แดงน้อย
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.65 ทอง 4 1. นางสาวธนาภรณ์  ทิมเถื่อน
2. นางสาวนฤชา  กองกัญญา
3. นางสาววรวรรณ  นาคสุวรรณ์
4. นางสาวสุมนชนก  โชติชม
5. นางสาวเพชรพลอย  โมระกรานต์
 
1. นายวินัย  แป้นสุวรรณ
2. นางสาวสิริมา  ขุนทิพย์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  สุขนิรันดร์
2. เด็กหญิงพิชญาพร  ฉัตรชาญมงคล
3. เด็กหญิงรวิสรา  ทรงสุภาพล
4. เด็กหญิงวริศรา  จีนพานิช
5. เด็กหญิงสุรันยา  แต่งทรัพย์
 
1. นางสาววารินทร์  ก่อกุศล
2. นายสมศักดิ์  โกฐาคาน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธมลวรรณ  เกียเต๊ะ
2. นางสาวธัญรดา  พวงทอง
3. นายธีรภัทร  พินิจการ
4. นายพีรวิชญ์  คำแดง
5. นางสาววิลาสินี  ทองมีเอียด
 
1. นางสาวสมฤทัย  ด้วงภู่ทิม
2. นางสาวสุวรรณรัตน์  จันทร์อิ่ม กิติธันยธรณ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 71.64 เงิน 6 1. นางสาวจุฑามาศ  เดชอุบล
2. นางสาวฐานิดา  นิลกลาง
3. นางสาวนารีรัตน์  พีเค.
4. นางสาวบุญฑวรรณ  สุกาย
5. นางสาวศิษฏาภา  พ่อค้าชำ
 
1. นางสาวกชวรรณ   บุบผโชติ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัณภิรมย์  ทรัพย์มี
2. นายจิรเมธ  อินทร์พลับ
3. นางสาวจุฑาทิพย์  และนุช
4. นางสาวชนากานต์  ปิยะธรรมสถิต
5. นางสาวชุติมา  แสงกลาง
6. นายธนกฤต  มหาชัย
7. นางสาวธัญนิกา  ใจปิง
8. นายบรรณพร  กองทิพย์
9. นายปรัชญา  ยาเขียว
10. นายปริญญา  พูลสวัสดิ์
11. นายปารมี  สมศรี
12. นางสาวปิยาพัชร  อ่วมทร
13. นางสาวพิมพ์ชนก  เฟื่องฟอง
14. นายภานุวัฒน์  กฤษล้วน
15. นางสาวมัจฉา  พุ่มหริ่ง
16. นายวรากร  สอนทอง
17. นายศุภกร  จิตรดี
18. นายสรพล  สิงหเสนี
19. นางสาวสิริยากร  ไม้แก้ว
20. นางสาวอธิตา  บุษบา
 
1. นายกันต์ณะภัทร  นานอก
2. นายขจรศักดิ์  แมลงภู่
3. นางสาววารินทร์  ก่อกุศล
4. นางสาวสมฤทัย  ด้วงภู่ทิม
5. นางสาวเพลินจิต  ชุมสุข
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกสิณ  อารินทร์
2. นายทนทร  ดงอุทิศ
3. นายทีปกร  คำจำปา
4. นายธนกฤต  ยิ่งยง
5. นายธนภัทร  พิศวงค์
6. นายธีรเทพ  โยธาวิจิตร
7. นายนายธีรพงษ์  ข่าทิพย์พาที
8. นายปิยะวุฒิ  รักษาชาติ
9. นายพอพล  ผ่องนพภา
10. นายภานุวัฒน์  เบ้าตัน
11. นายลัทธพล  ตะลาด
12. นางสาววรรณษา  กันติ๊บ
13. นายวีรวัฒน์  จันต๊ะนาเขต
14. นายศรุต  ชาญะกุล
15. นายศิริศักดิ์  วิเวกพรมราช
16. นายศุภวิชญ์  แก้วพริ้ง
17. นายสิทธิโชติ  นาคศรี
18. นางสาวอาฐิติญา  โพระกัน
19. นายอิทธิสกุล  โคมขาว
20. นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์  เพาะบุญ
 
1. นายปรีชา  รักษา
2. นางสาวมนัสนันท์  บุญทานัง
3. นางสาวสุวรรณรัตน์  จันทร์อิ่ม กิติธันยธรณ์
4. นางกัลยา  บุตรรักษ์
5. นางสาวจิดาภา  แดงน้อย
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.32 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร  จันทร
 
1. นางสาวฟารีดา  มะหะหมัด
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวัชรินทร์  สิทธิการนา
 
1. นายสมศักดิ์  โกฐาคาน
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.49 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนากานต์  สุ่นสวัสดิ์
2. เด็กชายชิษณุชา  มณีจำนงค์
 
1. นางพูลสวัสดิ์  ศรีจะบก
2. นางอภิรดี  สุริยวงษ์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81.01 ทอง 4 1. นายพงศ์สรร  ซอนิมิตรเกิดลาภ
2. นางสาววรรณษา  ไกรโสภา
 
1. นางพูลสวัสดิ์  ศรีจะบก
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศรัญญา  ขาวผ่อง
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 85.999 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กิ่งทวยหาญ
2. นางสาวนัฎฐณิชา  ขวัญตน
3. เด็กหญิงนิฤทัย  นิเรียงรัมย์
4. เด็กหญิงนิสารัตน์  ทับน้อย
5. เด็กหญิงปาณิสรา  พิบูลย์
6. นางสาวรสริน  ปิยารมย์
7. นางสาววรรษมน  ศรีนาราง
8. นางสาวสุจิตรา  พงวิเศษ
9. เด็กหญิงหรรษธร  เปลี่ยนภักดี
10. เด็กหญิงอรนุช  คูณทัน
 
1. นายนิพัทธ์  กิติพัฒน์มนตรี
2. นายวีระชัย  ขนันไพร
3. นางสาวเพลินจิต  ชุมสุข