สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72.34 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฎฐ์นารี  มีสม
2. เด็กชายภัทรวรรธ  ทองคำ
3. เด็กหญิงสินิทธา  สุทธิชนโสภากุล
 
1. นางสาวกานต์ชนก  โมราทอง
2. นางสาวน้ำฝน  โชติสุวรรณ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธีรวัฒน์  บุญล้น
2. นายนายณภัทร  จงกล
3. นางสาวสุริย์ศรี  ป้องไธสง
 
1. นายภานุมาศ  บัวจีน
2. นายรุจิภาส  ปรมสุข
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กชายนันทชิต  พิทักษ์รังสรรค์
2. เด็กชายสุวิจักขณ์  กิมหงวน
3. เด็กหญิงเบญญาภา  พรมพิทักษ์
 
1. นางสาวชนาภรณ์  บุญหล้า
2. นางสาวมารยาท  จินดาชวลิตกุล
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 11 1. นางสาวนภัสรวีกานต์  ถ้วนสูงเนิน
2. นางสาวนภัสสร  ถาวรทรัพย์
3. นางสาวนิรชา  อัศวโอฬาร
 
1. นางสาวสุวดี  มีเพชร์
2. นางสาวชัญญ์ญาณ์  โพธิ์ศรี
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายถิรธนา  เหลืองรุ่งทรัพย์
2. เด็กชายธีรนัย  พิลาพันธ์
3. เด็กชายพีรพัฒน์  สีระวัตร
 
1. นายตฤณธิวัฒน์  ภิญโญชัยภัทร
2. นางสาวจุฑารัตน์  การถัก
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธิมาพร  อุบัติ
2. นายวรเมธ  กรรณสูตร
3. นายอัครพล  สารีกุล
 
1. นางอุษณีษ์  บุญทัศโร
2. นายชฎาภรณ์  ชัยมาด
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัชฎาภรณ์  ช่วยทอง
2. เด็กหญิงวรกมล  สีเรืองมาศ
3. เด็กหญิงวรมน  ชะเอมรส
 
1. นางสาววิจิตตา  อำไพจิตต์
2. นางสาวนงลักษณ์  กลิ่นจันทร์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุลธิดารัตน์  ไวยลาภ
2. นายจิระพัฒน์  เปลื้องทุกข์
3. นางสาวปนัดดา  ธิสาเวทย์
 
1. นายวรวัฒน์  ศีลบุตร
2. นายภวเทพ  สำราญสุข
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรณัน  พันธุ์ไพโรจน์
2. เด็กหญิงวริษฐา  ป้อมน้อย
 
1. นางสาวนาตยา  เวชมุข
2. นายอนันต์  ศรีปัญญา
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 10 1. นางสาวชุฬิตา  นามเต
2. นางสาวสโรชา  จันทร์คู่
 
1. นางสาวอมรรัตน์  เถียรอ่ำ
2. นางสาวชิดชนก  ขำวงษ์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายดรัณภพ  นาจรูญ
2. เด็กชายปภินวิทย์  เมนกูล
 
1. นายพิพัฒน์  สอนศรี
2. นางสาวจิรนันท์  ตันตระกูล
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายธนพงษ์  พรรณสาร
2. เด็กชายภารุวัฒน์  ดำงาม
 
1. นายจักนรินทร์  สีนวล
2. นางสาวโรสนี  เฉลิม