สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  จารุสุขวิเศษ
2. เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  เสาร์ศิริ
3. เด็กหญิงนราภรณ์  ชนะมาร
 
1. นายทวีศักดิ์  มหาชัย
2. นางสาวนันทวัน  เกิดนอก
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติพัทธ์  จีปน
2. นายชลสิทธิ์  ไตรวิชา
3. นายสุริยะ  แก้วนาพันธ์
 
1. นางสาวนันทวัน  เกิดนอก
2. นายสามารถ  ทรงสุภาพ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 83.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธัญชนก  ธุระสิทธิ์
2. นายนวพล  เขียวภักดี
3. นายภาตุพงศ์  สีปุ้ม
4. นายสิทธิลักษณ์  สีสม
5. นางสาวอรณัฐ  อังคณาวิทยา
6. นางสาวอรอนุชา  สุขแจ่ม
 
1. นางสาวอรอุษา  ศิลากุล
2. นายชวลิต  บุญอุทิศ
 
4 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวนัทชา  ปานเพชร
2. นายสุทิวัส  ศรีทน
3. นายเจตริน  สมท่า
 
1. นายจำนง  ลีศิริรุ่งโรจน์
2. นางสาวนันทนา  แก้วจรูญ
 
5 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัชเดช  จันทร์วัน
2. เด็กหญิงศศิกานต์  คลังสมบูรณ์
3. เด็กหญิงอริสา  สาเขตรการณ์
 
1. นางดอกไม้  พิมพา
2. นางสาวสุดารัตน์  เกตุกิ่ง
 
6 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86.33 ทอง 6 1. นายวรกฤต  ทวีทรัพย์นวกุล
2. นางสาววิภาพร  มหาสมิทธิ์
3. นางสาวเจนจิรา  มุกคุณ
 
1. นางสาวศศิเพ็ญ  คงสุข
2. นางสาวเสาวลักษณ์  สมานรัตน์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85.33 ทอง 4 1. นางสาวกุลพัฒน์  มูลวงศ์
2. นางสาวปฐมาภรณ์  เสาใบ
3. นางสาวพรยมล  อินตา
 
1. นางนงนุช  ทับศรี
2. นางสาวนวลสวาสดิ์  มณีมัย
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรชนก  ฤกษ์ดี
2. นางสาวพลอยชรินญา  บุญมา
3. นางสาววารุนี  ม่วงละออ
 
1. นางนงนุช  ทับศรี
2. นางสาวจันทรา  แก่นจันทร์