สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนัฎกานต์  ขวัญตน
2. เด็กหญิงธีรนาฏ  นกเลิศพันธุ์
 
1. นายเอกสิทธิ์  อาจละออ
2. นายทนงศักดิ์  สุขกาย
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธราเทพ  ศรีมูล
2. เด็กชายปรียะเทพ  ร่มเย็น
 
1. นายเอกสิทธิ์  อาจละออ
2. นายคณพศ  ชัยวรรณะ
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กชายธนากร  อ้อยจินดา
2. เด็กชายอาทิตย์  ผึ่งสวัสดิ์์์์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชุลีพร  ไตรมัพย์
2. นายนพพร  มีชีพสม
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 1. นายชลเมธ  แซ่อื้อ
2. นางสาวอารยา  สว่างแจ้ง
 
1. นางสาวเยาวเรศ  รุ่งพันธ์
2. นางสาวจันทรา  แก่นจันทร์
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นายจิรายุส  คงชม
2. นายนทีธร  ปานแดง
 
1. นางสาวเยาวเรศ  รุ่งพันธ์
2. นางสาวจันทรา  แก่นจันทร์
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนิดาภา  แก้วพุฒ
2. นายธนายุทธ์  จำนงค์เวช
 
1. นายคณพศ  ชัยวรรณะ
2. นางสาวนวลสวาสดิ์  มณีมัย
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กชายปองภพ  ปานทะโชติ
2. เด็กชายไววิทย์  คำพวง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชุลีพร  ไตรทรัพย์
2. นายนพพร  มีชีพสม
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กชายณภัทร  จันทร์สุข
2. เด็กหญิงวิรัชยาภรณ์  ปะทิ
 
1. นางนงนุช  ทับศรี
2. นายณัฐชยา  ลีลาขจรจิต
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นายธนวัฒน์  ท้วมเทศ
2. นางสาวธัญญมาศ  สะอาดม่วง
 
1. นายนฤนาท  ฉ่ำทวี
2. นายทนงศักดิ์  สุขกาย
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นายนิติรัฐ  ยอดทอง
2. นายปิยวัฒน์  ช่วงภูเขียว
 
1. นายนฤนาท  ฉ่ำทวี
2. นายณัฐชยา  ลีลาขจรจิต
 
11 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรภัทร  สูงห้างหว้า
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  คมขำ
3. เด็กหญิงศิริญากรณ์  สำราญวงค์
 
1. นายคณพศ  ชัยวรรณะ
2. นางสาวนวลสวาสดิ์  มณีมัย
 
12 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชยานันท์  พิลึก
2. นายบูรพา  ถ้วยทอง
3. นางสาวยาดา  สาระสมแสง
 
1. นายธีรพงษ์  ไชยเมืองพล
2. นายเอกสิทธิ์  อาจละออ
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 6 1. นายภาณุวัตน์  แต้เจริญ
2. นายภูตะวัน  ภูดี
 
1. นายนพพร  มีชีพสม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชุลีพร  ไตรทรัพย์