สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณันทพิพัฒน์  เซี่ยงอึ๋ง
2. เด็กชายธนพงษ์  โวหาร
3. เด็กชายนักรบ  ประสาทสิน
4. เด็กชายปัฐวี  คงวุธ
5. เด็กชายพยัคฆภูมิ  นิลเอก
6. เด็กชายสิทธิโชค  ขันติคำ
7. เด็กชายอานันท์  ศรีขาว
8. เด็กชายเศรษฐวุฒิ  จินตนา
 
1. นายปัณณทัต  ใจดี
2. นายธัชชัย  กลิ่นทับ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกานต์  ไผ่คม
2. นายจิรายุ  นาคน้อย
3. นายชินวัตร  ตั้งเพชรศักดิ์กุล
4. นายนพพร   อำนาเรือง
5. นายวัชรกิจ  โครตอ้วน
6. นายศุภดิษฐ์  สิริทรัพย์
 
1. นายปัณณทัต  ใจดี
2. นายภาณุ  เผื่อนงูเหลือม
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวคันธรส  แก้วเลสา
2. นายนรภัทร  สุวรรณพานิชย์
3. นายบารมี  พรหมหาราช
4. นางสาวบุณยาพร  ลาฝอย
5. นางสาวรสสุคนธ์  ศรีทิม
6. นางสาววิภา  วงษา
7. นางสาวศศิธร  นาลาด
8. นางสาวสุพรรณี  สุครีพ
9. นางสาวสุพิณญา  คล้ายเชียงราก
 
1. นายวสันต์  เปรมทวี
2. นายวีรชน  เสมือนใจ
3. นางสาวสุดารัตน์  แก้วสระน้อย
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เรืองทิพย์
2. เด็กหญิงธีรกานต์  ดงพระจันทร์
3. เด็กหญิงนิรามัย  ธาระทรัพย์
4. เด็กหญิงรักษ์จิรา  เดชะเทศ
5. เด็กหญิงอรนุช  วงศ์วี
 
1. นางสาวจิราภา  กาฬษร
2. นางภัทรกันย์  อักษร
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปาณิสรา  อยู่สุข
2. นางสาวรัชภร  สิงห์ปี
3. นางสาวสุพิชญา  เจริญชีพ
4. นายอภิวิชญ์  เสติ
5. นางสาวเพลินตา  ผัดผ่อง
 
1. นางสาวพรสวรรค์  สุวรรณเรือง
2. นางสาวฟารีด้า  สีเด็น
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณภัทร  คำมา
2. เด็กหญิงณัฐมน  เหนี่ยวบุบผา
3. เด็กหญิงพรปวีณ์  โรจพิทักษ์เลิส
 
1. นางสาววชิราภรณ์  อ่อนสลวย
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณิชกานต์  พงศ์ไพบูลย์
2. นายสุทธิพจน์  ไพศาลบุรมณี
3. นายอดิศร  คำแก้ว
 
1. นางสาววชิราภรณ์  อ่อนสลวย
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวรณัช  เสียงเพราะ
2. นางสาวศศิวิมล  เรืองนิล
3. นายสุนันท์  อ่วมทรัพย์
 
1. นางพรรณี  พลาชัย
2. นายวรัญญู  ทองวัง