สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอธิชา  ศรีโพธิ์กลาง
 
1. นายวรัญญู  ทองวัง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75.08 เงิน 12 1. นางสาววรพรรณ  ราชวงศ์
 
1. นายธัชชัย  กลิ่นทับ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 46.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงพราวนภางค์  สว่างอารมณ์
 
1. นายปัณณทัต  ใจดี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 54.5 เข้าร่วม 9 1. นางสาววรัญญา  จันทร์ภักดี
 
1. นางกนกวรรณ  สาริบุตร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงอาทิตยา  อุ่นโอสถ
 
1. นางสาววรารัตน์  บัวจันทร์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจรรยพร  แจ่มจันทร์
 
1. นายวีระยุทธ  ประสมพงษ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 72.6 เงิน 16 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  แว่นปทุม
 
1. นางสาวพิชญ์นารี  จีนแส
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นางสาวเยาวลักษณ์  เส็งบางยาง
 
1. นางสาวศุภมาส  สารพัฒน์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  สีลาง
 
1. นางสาวภาวิณี  เต็งประกอบกิจ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนวรรณ  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวพัชยาภรณ์  พึ่งสว่าง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภณิดา  วาภิไหว
2. เด็กชายรัชตะ  ศรีสุข
 
1. นายฐภัทรสกรรจ์  ปุญญธรพัฒนะกุล
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐนนท์  ยุนสระน้อย
2. นางสาวพฤษา  ทองสุข
 
1. นางสาวปัทมพร  ไกรนิยม
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงธันยกานต์  คชาชีวะ
2. เด็กหญิงเนตรชนก  ฉลอมประโคม
 
1. นางประภาพร  ไม้งาม
2. นางสาวอุษา  ปั้นพึ่งบุญ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 82 ทอง 12 1. นางสาวตรีดาว  ท้าวนิล
 
1. นางสาวสุทธิดา  นาคบุตร