สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอธิชา  ศรีโพธิ์กลาง
 
1. นายวรัญญู  ทองวัง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75.08 เงิน 12 1. นางสาววรพรรณ  ราชวงศ์
 
1. นายธัชชัย  กลิ่นทับ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 46.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงพราวนภางค์  สว่างอารมณ์
 
1. นายปัณณทัต  ใจดี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 54.5 เข้าร่วม 9 1. นางสาววรัญญา  จันทร์ภักดี
 
1. นางกนกวรรณ  สาริบุตร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงอาทิตยา  อุ่นโอสถ
 
1. นางสาววรารัตน์  บัวจันทร์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจรรยพร  แจ่มจันทร์
 
1. นายวีระยุทธ  ประสมพงษ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 72.6 เงิน 16 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  แว่นปทุม
 
1. นางสาวพิชญ์นารี  จีนแส
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นางสาวเยาวลักษณ์  เส็งบางยาง
 
1. นางสาวศุภมาส  สารพัฒน์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  สีลาง
 
1. นางสาวภาวิณี  เต็งประกอบกิจ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนวรรณ  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวพัชยาภรณ์  พึ่งสว่าง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภณิดา  วาภิไหว
2. เด็กชายรัชตะ  ศรีสุข
 
1. นายฐภัทรสกรรจ์  ปุญญธรพัฒนะกุล
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐนนท์  ยุนสระน้อย
2. นางสาวพฤษา  ทองสุข
 
1. นางสาวปัทมพร  ไกรนิยม
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงธันยกานต์  คชาชีวะ
2. เด็กหญิงเนตรชนก  ฉลอมประโคม
 
1. นางประภาพร  ไม้งาม
2. นางสาวอุษา  ปั้นพึ่งบุญ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 82 ทอง 12 1. นางสาวตรีดาว  ท้าวนิล
 
1. นางสาวสุทธิดา  นาคบุตร
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงญาดา  พรมชาลี
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  คายทอง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 5 1. นายธีรทัต  พรมจรรย์
 
1. นายอุดมทรัพย์  ใจดี
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติ์พิพัฒน์  จริตวงษ์
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ทองดี
3. เด็กชายนรบดี  พลอยล้วน
 
1. นายณัฐพงศ์  ทองสาลี
2. นางสาวอริศรา  สิงห์วงษ์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธัญวรัตน์  พูลทรัพย์
2. นางสาวบัณฑิตา  ศริวิเศษ
3. นางสาวพิชญา  หัสดิน
 
1. นายธีรพงษ์  ดอกดี
2. นายอนุกรณ์  อวนใหญ่
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  จังธนะสมบัติ
2. เด็กหญิงศุภาวรรณ  จังธนะสมบัติ
3. เด็กหญิงเพ็ญจพร  แหยมพุ่ม
 
1. นางสาวสุดารักษ์  พยัคฆ์มะเริง
2. นางสาวจุฑามาศ  ภูมี
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกชพร  กระแสสนธิ์
2. นางสาวพัชชราภรณ์  กลิ่นหอม
3. นางสาวพัชรพร  ตั้งฮั่น
 
1. นายคมสันต์  คงหมั่นกลาง
2. นางสาวจิรนันท์  ป้อมสุวรรณ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธันยพร  สวาย
2. เด็กหญิงสิรภัทร  พรหมปากดี
 
1. นายจักรรินทร์  แสงพล
2. นางสาวสุภาพร  ทองจันทร์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 1. นางสาวกวิสรา  ศรศรี
2. นายกิติภัทร  แม้นสุรินทร์
 
1. นางจรรยา  ศรศรี
2. นางสาวฤทัยรัตน์  ไทยเลิศ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงสิริรัชช์  วงษ์ชมภู
 
1. นายยุทธนา  กองโค
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนธรณ์  เภาพันธ์
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  จันทนา
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ไชยทิพย์
2. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  นวนเจริญ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  กล่อมเกลี้ยง
2. นางฐิตินันท์  สมเงิน
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนาตารี  อัศพิมพ์
 
1. นายวีรชน  เสมือนใจ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กชายเจษฎาพร  คำน้อย
 
1. นางสาวสุดารัตน์  แก้วสระน้อย
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 91 ทอง 4 1. นางสาวเกษราภรณ์  บุญจันทร์
 
1. นายวสันต์  เปรมทวี
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  เหม็งศรี
 
1. นางสาวจริยา  ใหญ่วงค์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72.34 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฎฐ์นารี  มีสม
2. เด็กชายภัทรวรรธ  ทองคำ
3. เด็กหญิงสินิทธา  สุทธิชนโสภากุล
 
1. นางสาวกานต์ชนก  โมราทอง
2. นางสาวน้ำฝน  โชติสุวรรณ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธีรวัฒน์  บุญล้น
2. นายนายณภัทร  จงกล
3. นางสาวสุริย์ศรี  ป้องไธสง
 
1. นายภานุมาศ  บัวจีน
2. นายรุจิภาส  ปรมสุข
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กชายนันทชิต  พิทักษ์รังสรรค์
2. เด็กชายสุวิจักขณ์  กิมหงวน
3. เด็กหญิงเบญญาภา  พรมพิทักษ์
 
1. นางสาวชนาภรณ์  บุญหล้า
2. นางสาวมารยาท  จินดาชวลิตกุล
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 11 1. นางสาวนภัสรวีกานต์  ถ้วนสูงเนิน
2. นางสาวนภัสสร  ถาวรทรัพย์
3. นางสาวนิรชา  อัศวโอฬาร
 
1. นางสาวสุวดี  มีเพชร์
2. นางสาวชัญญ์ญาณ์  โพธิ์ศรี
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายถิรธนา  เหลืองรุ่งทรัพย์
2. เด็กชายธีรนัย  พิลาพันธ์
3. เด็กชายพีรพัฒน์  สีระวัตร
 
1. นายตฤณธิวัฒน์  ภิญโญชัยภัทร
2. นางสาวจุฑารัตน์  การถัก
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธิมาพร  อุบัติ
2. นายวรเมธ  กรรณสูตร
3. นายอัครพล  สารีกุล
 
1. นางอุษณีษ์  บุญทัศโร
2. นายชฎาภรณ์  ชัยมาด
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัชฎาภรณ์  ช่วยทอง
2. เด็กหญิงวรกมล  สีเรืองมาศ
3. เด็กหญิงวรมน  ชะเอมรส
 
1. นางสาววิจิตตา  อำไพจิตต์
2. นางสาวนงลักษณ์  กลิ่นจันทร์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุลธิดารัตน์  ไวยลาภ
2. นายจิระพัฒน์  เปลื้องทุกข์
3. นางสาวปนัดดา  ธิสาเวทย์
 
1. นายวรวัฒน์  ศีลบุตร
2. นายภวเทพ  สำราญสุข
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรณัน  พันธุ์ไพโรจน์
2. เด็กหญิงวริษฐา  ป้อมน้อย
 
1. นางสาวนาตยา  เวชมุข
2. นายอนันต์  ศรีปัญญา
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 10 1. นางสาวชุฬิตา  นามเต
2. นางสาวสโรชา  จันทร์คู่
 
1. นางสาวอมรรัตน์  เถียรอ่ำ
2. นางสาวชิดชนก  ขำวงษ์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายดรัณภพ  นาจรูญ
2. เด็กชายปภินวิทย์  เมนกูล
 
1. นายพิพัฒน์  สอนศรี
2. นางสาวจิรนันท์  ตันตระกูล
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายธนพงษ์  พรรณสาร
2. เด็กชายภารุวัฒน์  ดำงาม
 
1. นายจักนรินทร์  สีนวล
2. นางสาวโรสนี  เฉลิม
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญศรีรัตน์
2. เด็กหญิงพรพิมล  ศรีเมือง
3. เด็กหญิงศิวัชญา  สุจิตรประเสริฐ
4. เด็กหญิงสิริไพลิน  โกมุทมุกสิกชาติ
5. เด็กหญิงอมรกานต์  เพชรศิลาชัย
 
1. นางสาวมนัสนันท์  บุญทานัง
2. นางสาวจิดาภา  แดงน้อย
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.65 ทอง 4 1. นางสาวธนาภรณ์  ทิมเถื่อน
2. นางสาวนฤชา  กองกัญญา
3. นางสาววรวรรณ  นาคสุวรรณ์
4. นางสาวสุมนชนก  โชติชม
5. นางสาวเพชรพลอย  โมระกรานต์
 
1. นายวินัย  แป้นสุวรรณ
2. นางสาวสิริมา  ขุนทิพย์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  สุขนิรันดร์
2. เด็กหญิงพิชญาพร  ฉัตรชาญมงคล
3. เด็กหญิงรวิสรา  ทรงสุภาพล
4. เด็กหญิงวริศรา  จีนพานิช
5. เด็กหญิงสุรันยา  แต่งทรัพย์
 
1. นางสาววารินทร์  ก่อกุศล
2. นายสมศักดิ์  โกฐาคาน
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธมลวรรณ  เกียเต๊ะ
2. นางสาวธัญรดา  พวงทอง
3. นายธีรภัทร  พินิจการ
4. นายพีรวิชญ์  คำแดง
5. นางสาววิลาสินี  ทองมีเอียด
 
1. นางสาวสมฤทัย  ด้วงภู่ทิม
2. นางสาวสุวรรณรัตน์  จันทร์อิ่ม กิติธันยธรณ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 71.64 เงิน 6 1. นางสาวจุฑามาศ  เดชอุบล
2. นางสาวฐานิดา  นิลกลาง
3. นางสาวนารีรัตน์  พีเค.
4. นางสาวบุญฑวรรณ  สุกาย
5. นางสาวศิษฏาภา  พ่อค้าชำ
 
1. นางสาวกชวรรณ   บุบผโชติ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัณภิรมย์  ทรัพย์มี
2. นายจิรเมธ  อินทร์พลับ
3. นางสาวจุฑาทิพย์  และนุช
4. นางสาวชนากานต์  ปิยะธรรมสถิต
5. นางสาวชุติมา  แสงกลาง
6. นายธนกฤต  มหาชัย
7. นางสาวธัญนิกา  ใจปิง
8. นายบรรณพร  กองทิพย์
9. นายปรัชญา  ยาเขียว
10. นายปริญญา  พูลสวัสดิ์
11. นายปารมี  สมศรี
12. นางสาวปิยาพัชร  อ่วมทร
13. นางสาวพิมพ์ชนก  เฟื่องฟอง
14. นายภานุวัฒน์  กฤษล้วน
15. นางสาวมัจฉา  พุ่มหริ่ง
16. นายวรากร  สอนทอง
17. นายศุภกร  จิตรดี
18. นายสรพล  สิงหเสนี
19. นางสาวสิริยากร  ไม้แก้ว
20. นางสาวอธิตา  บุษบา
 
1. นายกันต์ณะภัทร  นานอก
2. นายขจรศักดิ์  แมลงภู่
3. นางสาววารินทร์  ก่อกุศล
4. นางสาวสมฤทัย  ด้วงภู่ทิม
5. นางสาวเพลินจิต  ชุมสุข
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกสิณ  อารินทร์
2. นายทนทร  ดงอุทิศ
3. นายทีปกร  คำจำปา
4. นายธนกฤต  ยิ่งยง
5. นายธนภัทร  พิศวงค์
6. นายธีรเทพ  โยธาวิจิตร
7. นายนายธีรพงษ์  ข่าทิพย์พาที
8. นายปิยะวุฒิ  รักษาชาติ
9. นายพอพล  ผ่องนพภา
10. นายภานุวัฒน์  เบ้าตัน
11. นายลัทธพล  ตะลาด
12. นางสาววรรณษา  กันติ๊บ
13. นายวีรวัฒน์  จันต๊ะนาเขต
14. นายศรุต  ชาญะกุล
15. นายศิริศักดิ์  วิเวกพรมราช
16. นายศุภวิชญ์  แก้วพริ้ง
17. นายสิทธิโชติ  นาคศรี
18. นางสาวอาฐิติญา  โพระกัน
19. นายอิทธิสกุล  โคมขาว
20. นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์  เพาะบุญ
 
1. นายปรีชา  รักษา
2. นางสาวมนัสนันท์  บุญทานัง
3. นางสาวสุวรรณรัตน์  จันทร์อิ่ม กิติธันยธรณ์
4. นางกัลยา  บุตรรักษ์
5. นางสาวจิดาภา  แดงน้อย
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.32 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร  จันทร
 
1. นางสาวฟารีดา  มะหะหมัด
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวัชรินทร์  สิทธิการนา
 
1. นายสมศักดิ์  โกฐาคาน
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.49 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนากานต์  สุ่นสวัสดิ์
2. เด็กชายชิษณุชา  มณีจำนงค์
 
1. นางพูลสวัสดิ์  ศรีจะบก
2. นางอภิรดี  สุริยวงษ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81.01 ทอง 4 1. นายพงศ์สรร  ซอนิมิตรเกิดลาภ
2. นางสาววรรณษา  ไกรโสภา
 
1. นางพูลสวัสดิ์  ศรีจะบก
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศรัญญา  ขาวผ่อง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 85.999 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กิ่งทวยหาญ
2. นางสาวนัฎฐณิชา  ขวัญตน
3. เด็กหญิงนิฤทัย  นิเรียงรัมย์
4. เด็กหญิงนิสารัตน์  ทับน้อย
5. เด็กหญิงปาณิสรา  พิบูลย์
6. นางสาวรสริน  ปิยารมย์
7. นางสาววรรษมน  ศรีนาราง
8. นางสาวสุจิตรา  พงวิเศษ
9. เด็กหญิงหรรษธร  เปลี่ยนภักดี
10. เด็กหญิงอรนุช  คูณทัน
 
1. นายนิพัทธ์  กิติพัฒน์มนตรี
2. นายวีระชัย  ขนันไพร
3. นางสาวเพลินจิต  ชุมสุข
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณหทัย  เฉิดมงคล
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  มีสกุล
 
1. นางสาวนิพาดา  ธนวัฒนพงศ์
2. นายสมศักดิ์  วิเศษ
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิชญา  บุตรชัย
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  ทานกระโทก
 
1. นายปัณณวัฒน์  วีระพงษานันท์
2. นางสาวภูชิชย์เทียร  เมธาพิศุทธิ์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงสิริกร  พึ่งโพสพ
 
1. นางสาวชนัญชิดา  โตบัว
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนากานต์  ศุกลรัตน์
 
1. นางสาวชนัญชิดา  โตบัว
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สกุลยลไพศาล
 
1. นางสาวกาญจนา  สุขมามอญ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง 5 1. นางสาวสุทัตตา  เผ่าศรีดา
 
1. นางสาวกาญจนา  สุขมามอญ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงโยษิตา  วะลับ
 
1. นางสาวลภาวัน  บัวเทศ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปฏิพร  โยเหลา
 
1. นางสาวลภาวัน  บัวเทศ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ปราณีตพลกรัง
 
1. นางสาวลภาวัน  บัวเทศ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวิสุทธิ์  สร้อยฟ้า
 
1. นางสาวลภาวัน  บัวเทศ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรศิวะ  เชื้อนิล
2. เด็กหญิงวรวลัญช์  ทันวงษา
 
1. นางสาวลภาวัน  บัวเทศ
2. นางสาวกาญจนา  สุขมามอญ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กชายชัยวัฒน์  เศษโถ
 
1. นางสาวณัฐชานันท์  พันธุ์ศิริ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. เด็กชายพศิน  เผ่าหัวสระ
 
1. นางสาวณัฐชานันท์  พันธุ์ศิริ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายตติยา  ราชประเสริฐ
2. เด็กชายตรรกวิท  กลิ่นจำปา
3. เด็กชายวรายุทธ  ชินสอน
 
1. นายวีระชาติ  สุกใส
2. นางณัฐชานันท์  พันธุ์ศิริ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกาญจนา  พงศ์ญพัฒน์
2. นางสาวชณิชชล  มูลทาทอง
3. นางสาวพรปวีณ์  กลิ่นสอน
 
1. นายวีระชาติ  สุกใส
2. นางสาวชนัญชิดา  โตบัว
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐกิจ  เกษรมาลี
 
1. นายมนตรี  เฉยดี
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 64.6 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพณิสร  สร้อยแสงทอง
 
1. นายมนตรี  เฉยดี
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 74.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวศิน  กลับเจริญ
 
1. นางสาวสิริรักษ์  ฟูเฟื่อง
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภัครพงษ์  นุ่มโต
 
1. นายมนตรี  เฉยดี
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤตพร  สมพรเจริญ
 
1. นายมนตรี  เฉยดี
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปัจจกำพล  เลไธสง
 
1. นายมนตรี  เฉยดี
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปพิชญา  ชานุชิต
 
1. นางสาวสิริรักษ์  ฟูเฟื่อง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  กองกูล
 
1. นายกำพู  อักษร
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภณัฐ  วรรณา
 
1. นายกำพู  อักษร
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวีรยุทธ  คนคล่อง
 
1. นางสาวสิริรักษ์  ฟูเฟื่อง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตพร  สมพรเจริญ
2. เด็กหญิงกัญยาณี  ไวยวรรณ์
3. เด็กชายณัฐกิจ  เกษรมาลี
4. เด็กหญิงธันยพัฒน์  อินทร์รองพล
5. เด็กหญิงปพิชญา  ชานุชิต
6. เด็กหญิงปาริฉัตร  หลวงน้อย
7. เด็กชายพัชรพล  ประดับเพ็ชร์
8. เด็กชายพีรพัฒน์  กองกูล
9. เด็กชายวรพงษ์  ทินช่วย
10. เด็กชายวศิน  กลับเจริญ
11. เด็กชายวิรนนท์  จิตรักมั่น
12. เด็กชายวีรยุทธ  คนคล่อง
13. นายศักดิพงศ์  อนุภาพ
14. เด็กหญิงศิริประภา  พงษาเทศ
15. เด็กหญิงศุภัชญา  เศษพรม
 
1. นางสาวสิริรักษ์  ฟูเฟื่อง
2. นายมนตรี  เฉยดี
3. นายกำพู  อักษร
4. นายธีรพงศ์  คงสีแก้ว
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตพร  สมพรเจริญ
2. เด็กหญิงกัญยานี  ไวยวรรณ์
3. เด็กชายณัฐกิจ  เกษรมาลี
4. เด็กหญิงธันยพัฒน์  อินทร์รองพล
5. เด็กหญิงปพิชญา  ชานุชิต
6. นายปัจจกำพล  เลไธสง
7. นายภัครพงษ์  นุ่มโต
8. เด็กชายวศิน  กลับเจริญ
9. เด็กชายวีรยุทธ  คนคล่อง
10. นายศรราม  ยอดมะลิ
11. นายศักดิพงศ์  อนุภาพ
 
1. นางสาวสิริรักษ์  ฟูเฟื่อง
2. นายมนตรี  เฉยดี
3. นายกำพู  อักษร
4. นายธีรพงศ์  คงสีแก้ว
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกชกมล  บุญโกฏิ
2. เด็กชายกฤตพร  สมพรเจริญ
3. เด็กหญิงชลิดา  ศรีสกุลเดโช
4. เด็กหญิงฐิติมา  ทองสุวรรณ
5. เด็กหญิงธนิศรา  ชูเรือง
6. เด็กหญิงธันยพัฒน์  อินทร์รองพล
7. เด็กหญิงปวิชญา  แก่นแก้ว
8. นายปัจจกำพล  เลไธสง
9. เด็กหญิงปารีณา  เกื้อกูล
10. เด็กหญิงพัชรมัย  ฮ่องสกุล
11. นายภคพล  โคเต็ม
12. นายภัครพงษ์  นุ่มโต
13. เด็กหญิงวีรญา  เกื้อกูล
14. นายศรราม  ยอดมะลิ
15. เด็กหญิงศศิธร  นงค์บาง
16. นายศักดิพงศ์  อนุภาพ
17. เด็กหญิงศิริประภา  พงษาเทศ
18. นางสาวศุภกานต์  นิรกิจ
19. เด็กชายศุภณัฐ  วรรณา
20. เด็กหญิงอรปรียา  คำงาม
21. เด็กหญิงอัมชนิกา  แสงสีนิล
 
1. นางสาวสิริรักษ์  ฟูเฟื่อง
2. นายมนตรี  เฉยดี
3. นายกำพู  อักษร
4. นายธีรพงศ์  คงสีแก้ว
5. นายพิสิษฐ์  สมใจ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเจษฎา  ศรศรี
 
1. นายธีรพงศ์  คงสีแก้ว
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกันตวรรณ  มัธนัง
 
1. นายธีรพงศ์  คงสีแก้ว
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.66 ทอง 4 1. นางสาวดวงหทัยมาศ  ไชยวงษ์
 
1. นายธีรพงศ์  คงสีแก้ว
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชลิฎา  ใยสอด
 
1. นายธีรพงศ์  คงสีแก้ว
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวมณฑณี  พรหมพัฒน์
 
1. นายธีรพงศ์  คงสีแก้ว
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  กาฬเนตร
 
1. นายธีรพงศ์  คงสีแก้ว
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.3 ทอง 6 1. นางสาวเงินตรา  แนวโนนทัน
 
1. นายธีรพงศ์  คงสีแก้ว
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฏฐพล  ไพศาลกัมพลกุล
2. นางสาวณิชาภัทร  สุทธิประภา
3. นางสาวนลิตตา  แก้วแฝด
4. เด็กชายปวรรณเอก  หลานเศรษฐา
5. นางสาวพิมพ์ญาดา  พายุพัด
6. เด็กหญิงสุฒตรา  โพธิศรี
7. เด็กชายอนนท์ชัยสมมารถ  วิสุทธิ์
8. นางสาวอินทุกร  อินกลัด
 
1. นายพิสิษฐ์  สมใจ
2. นายธีรพงศ์  คงสีแก้ว
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลิดา  วุฒิมานานนท์
2. นางสาวณัชยา  อ่อนโพธิ์เอน
3. นางสาวปรีญารัตน์  จ่าทอง
4. นางสาวปวีนา  กุฎีศรี
5. นางสาวละอองดาว  แต่งทรัพย์
6. นางสาวศศิธร  ทับมณี
 
1. นางบุญรัตน์  แจ่มกระจ่าง
2. นางสาวจริยาวดี  สารศรี
3. นายณัฐพล  ภาษิต
4. นายณัฐพล  เกิดเอี่ยม
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกวิสรา  วงษ์อินไทย
2. เด็กหญิงกัลยกร  บัวขำ
3. เด็กหญิงณัชชา  วัชรพลสกุล
4. เด็กหญิงณัฐชานันท์  กลิ่นชื่น
5. เด็กหญิงธันย์ชนก  รบศึก
6. เด็กหญิงวารุณีย์  ชารัมย์
7. เด็กหญิงวารุณีย์  ชารัมย์
8. เด็กหญิงอมรรัตน์  คำวัน
9. เด็กหญิงอรสุมา  มงคลยง
 
1. นางบุญรัตน์  แจ่มกระจ่าง
2. นางสาวจริยาวดี  สารศรี
3. นายณัฐพล  ภาษิต
4. นายณัฐพล  เกิดเอี่ยม
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกษิติศักดิ์  อิงคสัมพันธ์
2. เด็กชายธนาสิทิธิ์  เรื่องมนตรี
3. เด็กชายภูมิพัฒน์  ชมประเสริฐ
4. เด็กชายสุรนนท์  พร้อมสิน
5. เด็กหญิงอาภัสรา  นนท์แก้ว
 
1. นางบุญรัตน์  แจ่มกระจ่าง
2. นางสาวจริยาวดี  สารศรี
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 69.66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอมรินทร์  สารสุวรรณ์
 
1. นางสาวอิสยาภรณ์  ประสิทธิ์ภาคิน
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิมพ์มาดา  บางทราย
 
1. นางสาวอัจฉรพรรณ  วงศ์ศรีใส
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 71 เงิน 9 1. เด็กชายกิตติคุณ  วันประจิตร
 
1. นางสาวจารุวรรณ  เที่ยงธรรม
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83.33 ทอง 5 1. นางสาวจิตลดา  ศิลา
 
1. นายสมชาย  แก้ววิเชียร
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 56.34 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงอารยา  แสงขาว
 
1. นางสาวชลลัดดา  เอการัมย์
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 7 1. นางสาววีรปริยา  สนธิ์สังข์
 
1. นายนภัส  งอมสงัด
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 83.3 ทอง 6 1. เด็กหญิงธนัญญา  ทับศฤงฆรา
2. เด็กชายพุทธิพงศ์  วันยนาพร
3. เด็กหญิงภูษิตา  แสนเปา
4. เด็กหญิงสุพิชชา  สุริยเปล่งแสง
5. เด็กหญิงเพชรแพรเงิน  หอมหวาน
 
1. นางณัฐนันท์  คนฉลาด
2. นายศุภฤกษ์  เพ็ชร์วรี
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดิษอติกานต์  ตรัสศรีศิริ
2. นายธนวัฒน์  หงษ์ทอง
3. นางสาวพัฒน์นรี  ชนะภัย
4. นางสาวมิ่งกมล  โอฬาริกโยธิน
5. นายอภิสิทธิ์  จันทขัมมา
 
1. นางสาวกรกมล  มงคลแก่นทราย
2. นางสาวภรัณยา  เมืองมา
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชนิกา  ธิติธรรมนาคกุล
2. เด็กหญิงฐิติภัทรา  บัวบานพร้อม
 
1. นางสาวประภา  พิทักษ์ตติวงศ์
2. MissNiu  Hanyu
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนาพร  รักษ์มณี
2. นางสาวพรรพษา  จันทร์หอม
 
1. นางสาวประภา  พิทักษ์ตติวงศ์
2. MissNiu  Hanyu
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษฎา  นวลใย
2. นางสาวณัฎกฤตา  พุทธเสน
 
1. นางพัชนี  ปิ่นท้วม
2. นางสาวไอรดา  เขียวขำ
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววรกมล  โชติพรหม
2. นางสาวอรวี  เงินทอง
 
1. นางสาวกัลยา  เที่ยงแท้
2. นางสาวอมริษา  มณีกัลย์
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนีพร  จันทรา
2. นายธีรนาถ  สุวภาคย์รังสี แสงคำ
 
1. นางพัชนี  ปิ่นท้วม
2. นางสาวไอรดา  เขียวขำ
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐวุฒิ  ปัถวี
2. นายธีรภัทร  จันทร์คง
3. นางสาวพณิดา  ตั้งตระกูลเจริญ
4. นางสาวพรทิพย์  รักวิชาชัย
5. นายอธิวัฒน์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวกัลยา  เที่ยงแท้
2. นางสาวชนิกา  ศรศักดา
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นายกฤตเมธ  ศรีราช
2. นายก้องภพ  อยู่รอด
3. นายฑีนฤทธิ์  ตันตราจิณ
4. นายพศวัต  สกุลไทย
5. นางสาวอณิศราพร  เสถียรวิทธิ์
 
1. นางพัชนี  ปิ่นท้วม
2. นางสาวไอรดา  เขียวขำ
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเบญจมาศ  จันทรผลหอม
 
1. MissJiang  ge
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพัชมณฑ์  บุญญะธนันต์ชัย
 
1. นางพัชนี  ปิ่นท้วม
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิสรา  สันติสถิตพงศ์
2. นางสาวโบเกรซ  ปาทาน
 
1. นางจุฑาภรณ์  กิตติอุดมพร
2. นางสาวอาจรีย์  พันธุ์บัวสกุล
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนัฐกาญจน์  นาเมือง
 
1. นางจุฑาภรณ์  กิตติอุดมพร
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณันทพิพัฒน์  เซี่ยงอึ๋ง
2. เด็กชายธนพงษ์  โวหาร
3. เด็กชายนักรบ  ประสาทสิน
4. เด็กชายปัฐวี  คงวุธ
5. เด็กชายพยัคฆภูมิ  นิลเอก
6. เด็กชายสิทธิโชค  ขันติคำ
7. เด็กชายอานันท์  ศรีขาว
8. เด็กชายเศรษฐวุฒิ  จินตนา
 
1. นายปัณณทัต  ใจดี
2. นายธัชชัย  กลิ่นทับ
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกานต์  ไผ่คม
2. นายจิรายุ  นาคน้อย
3. นายชินวัตร  ตั้งเพชรศักดิ์กุล
4. นายนพพร   อำนาเรือง
5. นายวัชรกิจ  โครตอ้วน
6. นายศุภดิษฐ์  สิริทรัพย์
 
1. นายปัณณทัต  ใจดี
2. นายภาณุ  เผื่อนงูเหลือม
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวคันธรส  แก้วเลสา
2. นายนรภัทร  สุวรรณพานิชย์
3. นายบารมี  พรหมหาราช
4. นางสาวบุณยาพร  ลาฝอย
5. นางสาวรสสุคนธ์  ศรีทิม
6. นางสาววิภา  วงษา
7. นางสาวศศิธร  นาลาด
8. นางสาวสุพรรณี  สุครีพ
9. นางสาวสุพิณญา  คล้ายเชียงราก
 
1. นายวสันต์  เปรมทวี
2. นายวีรชน  เสมือนใจ
3. นางสาวสุดารัตน์  แก้วสระน้อย
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เรืองทิพย์
2. เด็กหญิงธีรกานต์  ดงพระจันทร์
3. เด็กหญิงนิรามัย  ธาระทรัพย์
4. เด็กหญิงรักษ์จิรา  เดชะเทศ
5. เด็กหญิงอรนุช  วงศ์วี
 
1. นางสาวจิราภา  กาฬษร
2. นางภัทรกันย์  อักษร
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปาณิสรา  อยู่สุข
2. นางสาวรัชภร  สิงห์ปี
3. นางสาวสุพิชญา  เจริญชีพ
4. นายอภิวิชญ์  เสติ
5. นางสาวเพลินตา  ผัดผ่อง
 
1. นางสาวพรสวรรค์  สุวรรณเรือง
2. นางสาวฟารีด้า  สีเด็น
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณภัทร  คำมา
2. เด็กหญิงณัฐมน  เหนี่ยวบุบผา
3. เด็กหญิงพรปวีณ์  โรจพิทักษ์เลิส
 
1. นางสาววชิราภรณ์  อ่อนสลวย
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณิชกานต์  พงศ์ไพบูลย์
2. นายสุทธิพจน์  ไพศาลบุรมณี
3. นายอดิศร  คำแก้ว
 
1. นางสาววชิราภรณ์  อ่อนสลวย
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวรณัช  เสียงเพราะ
2. นางสาวศศิวิมล  เรืองนิล
3. นายสุนันท์  อ่วมทรัพย์
 
1. นางพรรณี  พลาชัย
2. นายวรัญญู  ทองวัง
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนัฎกานต์  ขวัญตน
2. เด็กหญิงธีรนาฏ  นกเลิศพันธุ์
 
1. นายเอกสิทธิ์  อาจละออ
2. นายทนงศักดิ์  สุขกาย
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธราเทพ  ศรีมูล
2. เด็กชายปรียะเทพ  ร่มเย็น
 
1. นายเอกสิทธิ์  อาจละออ
2. นายคณพศ  ชัยวรรณะ
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กชายธนากร  อ้อยจินดา
2. เด็กชายอาทิตย์  ผึ่งสวัสดิ์์์์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชุลีพร  ไตรมัพย์
2. นายนพพร  มีชีพสม
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 1. นายชลเมธ  แซ่อื้อ
2. นางสาวอารยา  สว่างแจ้ง
 
1. นางสาวเยาวเรศ  รุ่งพันธ์
2. นางสาวจันทรา  แก่นจันทร์
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นายจิรายุส  คงชม
2. นายนทีธร  ปานแดง
 
1. นางสาวเยาวเรศ  รุ่งพันธ์
2. นางสาวจันทรา  แก่นจันทร์
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนิดาภา  แก้วพุฒ
2. นายธนายุทธ์  จำนงค์เวช
 
1. นายคณพศ  ชัยวรรณะ
2. นางสาวนวลสวาสดิ์  มณีมัย
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กชายปองภพ  ปานทะโชติ
2. เด็กชายไววิทย์  คำพวง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชุลีพร  ไตรทรัพย์
2. นายนพพร  มีชีพสม
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กชายณภัทร  จันทร์สุข
2. เด็กหญิงวิรัชยาภรณ์  ปะทิ
 
1. นางนงนุช  ทับศรี
2. นายณัฐชยา  ลีลาขจรจิต
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นายธนวัฒน์  ท้วมเทศ
2. นางสาวธัญญมาศ  สะอาดม่วง
 
1. นายนฤนาท  ฉ่ำทวี
2. นายทนงศักดิ์  สุขกาย
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นายนิติรัฐ  ยอดทอง
2. นายปิยวัฒน์  ช่วงภูเขียว
 
1. นายนฤนาท  ฉ่ำทวี
2. นายณัฐชยา  ลีลาขจรจิต
 
130 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรภัทร  สูงห้างหว้า
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  คมขำ
3. เด็กหญิงศิริญากรณ์  สำราญวงค์
 
1. นายคณพศ  ชัยวรรณะ
2. นางสาวนวลสวาสดิ์  มณีมัย
 
131 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชยานันท์  พิลึก
2. นายบูรพา  ถ้วยทอง
3. นางสาวยาดา  สาระสมแสง
 
1. นายธีรพงษ์  ไชยเมืองพล
2. นายเอกสิทธิ์  อาจละออ
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 6 1. นายภาณุวัตน์  แต้เจริญ
2. นายภูตะวัน  ภูดี
 
1. นายนพพร  มีชีพสม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชุลีพร  ไตรทรัพย์
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  จารุสุขวิเศษ
2. เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  เสาร์ศิริ
3. เด็กหญิงนราภรณ์  ชนะมาร
 
1. นายทวีศักดิ์  มหาชัย
2. นางสาวนันทวัน  เกิดนอก
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติพัทธ์  จีปน
2. นายชลสิทธิ์  ไตรวิชา
3. นายสุริยะ  แก้วนาพันธ์
 
1. นางสาวนันทวัน  เกิดนอก
2. นายสามารถ  ทรงสุภาพ
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 83.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธัญชนก  ธุระสิทธิ์
2. นายนวพล  เขียวภักดี
3. นายภาตุพงศ์  สีปุ้ม
4. นายสิทธิลักษณ์  สีสม
5. นางสาวอรณัฐ  อังคณาวิทยา
6. นางสาวอรอนุชา  สุขแจ่ม
 
1. นางสาวอรอุษา  ศิลากุล
2. นายชวลิต  บุญอุทิศ
 
136 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวนัทชา  ปานเพชร
2. นายสุทิวัส  ศรีทน
3. นายเจตริน  สมท่า
 
1. นายจำนง  ลีศิริรุ่งโรจน์
2. นางสาวนันทนา  แก้วจรูญ
 
137 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัชเดช  จันทร์วัน
2. เด็กหญิงศศิกานต์  คลังสมบูรณ์
3. เด็กหญิงอริสา  สาเขตรการณ์
 
1. นางดอกไม้  พิมพา
2. นางสาวสุดารัตน์  เกตุกิ่ง
 
138 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86.33 ทอง 6 1. นายวรกฤต  ทวีทรัพย์นวกุล
2. นางสาววิภาพร  มหาสมิทธิ์
3. นางสาวเจนจิรา  มุกคุณ
 
1. นางสาวศศิเพ็ญ  คงสุข
2. นางสาวเสาวลักษณ์  สมานรัตน์
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85.33 ทอง 4 1. นางสาวกุลพัฒน์  มูลวงศ์
2. นางสาวปฐมาภรณ์  เสาใบ
3. นางสาวพรยมล  อินตา
 
1. นางนงนุช  ทับศรี
2. นางสาวนวลสวาสดิ์  มณีมัย
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรชนก  ฤกษ์ดี
2. นางสาวพลอยชรินญา  บุญมา
3. นางสาววารุนี  ม่วงละออ
 
1. นางนงนุช  ทับศรี
2. นางสาวจันทรา  แก่นจันทร์