สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 46.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงพราวนภางค์  สว่างอารมณ์
 
1. นายปัณณทัต  ใจดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 54.5 เข้าร่วม 9 1. นางสาววรัญญา  จันทร์ภักดี
 
1. นางกนกวรรณ  สาริบุตร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงญาดา  พรมชาลี
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  คายทอง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 5 1. นายธีรทัต  พรมจรรย์
 
1. นายอุดมทรัพย์  ใจดี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 1. นางสาวกวิสรา  ศรศรี
2. นายกิติภัทร  แม้นสุรินทร์
 
1. นางจรรยา  ศรศรี
2. นางสาวฤทัยรัตน์  ไทยเลิศ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงสิริรัชช์  วงษ์ชมภู
 
1. นายยุทธนา  กองโค
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 56.34 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงอารยา  แสงขาว
 
1. นางสาวชลลัดดา  เอการัมย์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 7 1. นางสาววีรปริยา  สนธิ์สังข์
 
1. นายนภัส  งอมสงัด