สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงอาทิตยา  อุ่นโอสถ
 
1. นางสาววรารัตน์  บัวจันทร์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 11 1. นางสาวนภัสรวีกานต์  ถ้วนสูงเนิน
2. นางสาวนภัสสร  ถาวรทรัพย์
3. นางสาวนิรชา  อัศวโอฬาร
 
1. นางสาวสุวดี  มีเพชร์
2. นางสาวชัญญ์ญาณ์  โพธิ์ศรี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 64.6 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพณิสร  สร้อยแสงทอง
 
1. นายมนตรี  เฉยดี
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 69.66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอมรินทร์  สารสุวรรณ์
 
1. นางสาวอิสยาภรณ์  ประสิทธิ์ภาคิน
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 1. นายชลเมธ  แซ่อื้อ
2. นางสาวอารยา  สว่างแจ้ง
 
1. นางสาวเยาวเรศ  รุ่งพันธ์
2. นางสาวจันทรา  แก่นจันทร์
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นายนิติรัฐ  ยอดทอง
2. นายปิยวัฒน์  ช่วงภูเขียว
 
1. นายนฤนาท  ฉ่ำทวี
2. นายณัฐชยา  ลีลาขจรจิต