สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72.34 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฎฐ์นารี  มีสม
2. เด็กชายภัทรวรรธ  ทองคำ
3. เด็กหญิงสินิทธา  สุทธิชนโสภากุล
 
1. นางสาวกานต์ชนก  โมราทอง
2. นางสาวน้ำฝน  โชติสุวรรณ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กชายนันทชิต  พิทักษ์รังสรรค์
2. เด็กชายสุวิจักขณ์  กิมหงวน
3. เด็กหญิงเบญญาภา  พรมพิทักษ์
 
1. นางสาวชนาภรณ์  บุญหล้า
2. นางสาวมารยาท  จินดาชวลิตกุล
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายถิรธนา  เหลืองรุ่งทรัพย์
2. เด็กชายธีรนัย  พิลาพันธ์
3. เด็กชายพีรพัฒน์  สีระวัตร
 
1. นายตฤณธิวัฒน์  ภิญโญชัยภัทร
2. นางสาวจุฑารัตน์  การถัก
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 10 1. นางสาวชุฬิตา  นามเต
2. นางสาวสโรชา  จันทร์คู่
 
1. นางสาวอมรรัตน์  เถียรอ่ำ
2. นางสาวชิดชนก  ขำวงษ์