สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติ์พิพัฒน์  จริตวงษ์
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ทองดี
3. เด็กชายนรบดี  พลอยล้วน
 
1. นายณัฐพงศ์  ทองสาลี
2. นางสาวอริศรา  สิงห์วงษ์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธัญวรัตน์  พูลทรัพย์
2. นางสาวบัณฑิตา  ศริวิเศษ
3. นางสาวพิชญา  หัสดิน
 
1. นายธีรพงษ์  ดอกดี
2. นายอนุกรณ์  อวนใหญ่
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  จังธนะสมบัติ
2. เด็กหญิงศุภาวรรณ  จังธนะสมบัติ
3. เด็กหญิงเพ็ญจพร  แหยมพุ่ม
 
1. นางสาวสุดารักษ์  พยัคฆ์มะเริง
2. นางสาวจุฑามาศ  ภูมี
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกชพร  กระแสสนธิ์
2. นางสาวพัชชราภรณ์  กลิ่นหอม
3. นางสาวพัชรพร  ตั้งฮั่น
 
1. นายคมสันต์  คงหมั่นกลาง
2. นางสาวจิรนันท์  ป้อมสุวรรณ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธันยพร  สวาย
2. เด็กหญิงสิรภัทร  พรหมปากดี
 
1. นายจักรรินทร์  แสงพล
2. นางสาวสุภาพร  ทองจันทร์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กชายเจษฎาพร  คำน้อย
 
1. นางสาวสุดารัตน์  แก้วสระน้อย
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  เหม็งศรี
 
1. นางสาวจริยา  ใหญ่วงค์