สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวนัทชา  ปานเพชร
2. นายสุทิวัส  ศรีทน
3. นายเจตริน  สมท่า
 
1. นายจำนง  ลีศิริรุ่งโรจน์
2. นางสาวนันทนา  แก้วจรูญ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรชนก  ฤกษ์ดี
2. นางสาวพลอยชรินญา  บุญมา
3. นางสาววารุนี  ม่วงละออ
 
1. นางนงนุช  ทับศรี
2. นางสาวจันทรา  แก่นจันทร์