สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธราเทพ  ศรีมูล
2. เด็กชายปรียะเทพ  ร่มเย็น
 
1. นายเอกสิทธิ์  อาจละออ
2. นายคณพศ  ชัยวรรณะ
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นายจิรายุส  คงชม
2. นายนทีธร  ปานแดง
 
1. นางสาวเยาวเรศ  รุ่งพันธ์
2. นางสาวจันทรา  แก่นจันทร์
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กชายปองภพ  ปานทะโชติ
2. เด็กชายไววิทย์  คำพวง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชุลีพร  ไตรทรัพย์
2. นายนพพร  มีชีพสม
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กชายณภัทร  จันทร์สุข
2. เด็กหญิงวิรัชยาภรณ์  ปะทิ
 
1. นางนงนุช  ทับศรี
2. นายณัฐชยา  ลีลาขจรจิต
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นายธนวัฒน์  ท้วมเทศ
2. นางสาวธัญญมาศ  สะอาดม่วง
 
1. นายนฤนาท  ฉ่ำทวี
2. นายทนงศักดิ์  สุขกาย
 
6 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชยานันท์  พิลึก
2. นายบูรพา  ถ้วยทอง
3. นางสาวยาดา  สาระสมแสง
 
1. นายธีรพงษ์  ไชยเมืองพล
2. นายเอกสิทธิ์  อาจละออ