สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75.08 เงิน 12 1. นางสาววรพรรณ  ราชวงศ์
 
1. นายธัชชัย  กลิ่นทับ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 72.6 เงิน 16 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  แว่นปทุม
 
1. นางสาวพิชญ์นารี  จีนแส
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นางสาวเยาวลักษณ์  เส็งบางยาง
 
1. นางสาวศุภมาส  สารพัฒน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงธันยกานต์  คชาชีวะ
2. เด็กหญิงเนตรชนก  ฉลอมประโคม
 
1. นางประภาพร  ไม้งาม
2. นางสาวอุษา  ปั้นพึ่งบุญ