สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75.08 เงิน 12 1. นางสาววรพรรณ  ราชวงศ์
 
1. นายธัชชัย  กลิ่นทับ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 72.6 เงิน 16 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  แว่นปทุม
 
1. นางสาวพิชญ์นารี  จีนแส
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นางสาวเยาวลักษณ์  เส็งบางยาง
 
1. นางสาวศุภมาส  สารพัฒน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงธันยกานต์  คชาชีวะ
2. เด็กหญิงเนตรชนก  ฉลอมประโคม
 
1. นางประภาพร  ไม้งาม
2. นางสาวอุษา  ปั้นพึ่งบุญ
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติ์พิพัฒน์  จริตวงษ์
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ทองดี
3. เด็กชายนรบดี  พลอยล้วน
 
1. นายณัฐพงศ์  ทองสาลี
2. นางสาวอริศรา  สิงห์วงษ์
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธัญวรัตน์  พูลทรัพย์
2. นางสาวบัณฑิตา  ศริวิเศษ
3. นางสาวพิชญา  หัสดิน
 
1. นายธีรพงษ์  ดอกดี
2. นายอนุกรณ์  อวนใหญ่
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  จังธนะสมบัติ
2. เด็กหญิงศุภาวรรณ  จังธนะสมบัติ
3. เด็กหญิงเพ็ญจพร  แหยมพุ่ม
 
1. นางสาวสุดารักษ์  พยัคฆ์มะเริง
2. นางสาวจุฑามาศ  ภูมี
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกชพร  กระแสสนธิ์
2. นางสาวพัชชราภรณ์  กลิ่นหอม
3. นางสาวพัชรพร  ตั้งฮั่น
 
1. นายคมสันต์  คงหมั่นกลาง
2. นางสาวจิรนันท์  ป้อมสุวรรณ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธันยพร  สวาย
2. เด็กหญิงสิรภัทร  พรหมปากดี
 
1. นายจักรรินทร์  แสงพล
2. นางสาวสุภาพร  ทองจันทร์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กชายเจษฎาพร  คำน้อย
 
1. นางสาวสุดารัตน์  แก้วสระน้อย
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  เหม็งศรี
 
1. นางสาวจริยา  ใหญ่วงค์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72.34 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฎฐ์นารี  มีสม
2. เด็กชายภัทรวรรธ  ทองคำ
3. เด็กหญิงสินิทธา  สุทธิชนโสภากุล
 
1. นางสาวกานต์ชนก  โมราทอง
2. นางสาวน้ำฝน  โชติสุวรรณ
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กชายนันทชิต  พิทักษ์รังสรรค์
2. เด็กชายสุวิจักขณ์  กิมหงวน
3. เด็กหญิงเบญญาภา  พรมพิทักษ์
 
1. นางสาวชนาภรณ์  บุญหล้า
2. นางสาวมารยาท  จินดาชวลิตกุล
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายถิรธนา  เหลืองรุ่งทรัพย์
2. เด็กชายธีรนัย  พิลาพันธ์
3. เด็กชายพีรพัฒน์  สีระวัตร
 
1. นายตฤณธิวัฒน์  ภิญโญชัยภัทร
2. นางสาวจุฑารัตน์  การถัก
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 10 1. นางสาวชุฬิตา  นามเต
2. นางสาวสโรชา  จันทร์คู่
 
1. นางสาวอมรรัตน์  เถียรอ่ำ
2. นางสาวชิดชนก  ขำวงษ์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 71.64 เงิน 6 1. นางสาวจุฑามาศ  เดชอุบล
2. นางสาวฐานิดา  นิลกลาง
3. นางสาวนารีรัตน์  พีเค.
4. นางสาวบุญฑวรรณ  สุกาย
5. นางสาวศิษฏาภา  พ่อค้าชำ
 
1. นางสาวกชวรรณ   บุบผโชติ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงสิริกร  พึ่งโพสพ
 
1. นางสาวชนัญชิดา  โตบัว
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กชายชัยวัฒน์  เศษโถ
 
1. นางสาวณัฐชานันท์  พันธุ์ศิริ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. เด็กชายพศิน  เผ่าหัวสระ
 
1. นางสาวณัฐชานันท์  พันธุ์ศิริ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายตติยา  ราชประเสริฐ
2. เด็กชายตรรกวิท  กลิ่นจำปา
3. เด็กชายวรายุทธ  ชินสอน
 
1. นายวีระชาติ  สุกใส
2. นางณัฐชานันท์  พันธุ์ศิริ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 74.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวศิน  กลับเจริญ
 
1. นางสาวสิริรักษ์  ฟูเฟื่อง
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 71 เงิน 9 1. เด็กชายกิตติคุณ  วันประจิตร
 
1. นางสาวจารุวรรณ  เที่ยงธรรม
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธราเทพ  ศรีมูล
2. เด็กชายปรียะเทพ  ร่มเย็น
 
1. นายเอกสิทธิ์  อาจละออ
2. นายคณพศ  ชัยวรรณะ
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นายจิรายุส  คงชม
2. นายนทีธร  ปานแดง
 
1. นางสาวเยาวเรศ  รุ่งพันธ์
2. นางสาวจันทรา  แก่นจันทร์
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กชายปองภพ  ปานทะโชติ
2. เด็กชายไววิทย์  คำพวง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชุลีพร  ไตรทรัพย์
2. นายนพพร  มีชีพสม
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กชายณภัทร  จันทร์สุข
2. เด็กหญิงวิรัชยาภรณ์  ปะทิ
 
1. นางนงนุช  ทับศรี
2. นายณัฐชยา  ลีลาขจรจิต
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นายธนวัฒน์  ท้วมเทศ
2. นางสาวธัญญมาศ  สะอาดม่วง
 
1. นายนฤนาท  ฉ่ำทวี
2. นายทนงศักดิ์  สุขกาย
 
28 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชยานันท์  พิลึก
2. นายบูรพา  ถ้วยทอง
3. นางสาวยาดา  สาระสมแสง
 
1. นายธีรพงษ์  ไชยเมืองพล
2. นายเอกสิทธิ์  อาจละออ
 
29 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวนัทชา  ปานเพชร
2. นายสุทิวัส  ศรีทน
3. นายเจตริน  สมท่า
 
1. นายจำนง  ลีศิริรุ่งโรจน์
2. นางสาวนันทนา  แก้วจรูญ
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรชนก  ฤกษ์ดี
2. นางสาวพลอยชรินญา  บุญมา
3. นางสาววารุนี  ม่วงละออ
 
1. นางนงนุช  ทับศรี
2. นางสาวจันทรา  แก่นจันทร์