สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลิดา  วุฒิมานานนท์
2. นางสาวณัชยา  อ่อนโพธิ์เอน
3. นางสาวปรีญารัตน์  จ่าทอง
4. นางสาวปวีนา  กุฎีศรี
5. นางสาวละอองดาว  แต่งทรัพย์
6. นางสาวศศิธร  ทับมณี
 
1. นางบุญรัตน์  แจ่มกระจ่าง
2. นางสาวจริยาวดี  สารศรี
3. นายณัฐพล  ภาษิต
4. นายณัฐพล  เกิดเอี่ยม
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกวิสรา  วงษ์อินไทย
2. เด็กหญิงกัลยกร  บัวขำ
3. เด็กหญิงณัชชา  วัชรพลสกุล
4. เด็กหญิงณัฐชานันท์  กลิ่นชื่น
5. เด็กหญิงธันย์ชนก  รบศึก
6. เด็กหญิงวารุณีย์  ชารัมย์
7. เด็กหญิงวารุณีย์  ชารัมย์
8. เด็กหญิงอมรรัตน์  คำวัน
9. เด็กหญิงอรสุมา  มงคลยง
 
1. นางบุญรัตน์  แจ่มกระจ่าง
2. นางสาวจริยาวดี  สารศรี
3. นายณัฐพล  ภาษิต
4. นายณัฐพล  เกิดเอี่ยม
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกษิติศักดิ์  อิงคสัมพันธ์
2. เด็กชายธนาสิทิธิ์  เรื่องมนตรี
3. เด็กชายภูมิพัฒน์  ชมประเสริฐ
4. เด็กชายสุรนนท์  พร้อมสิน
5. เด็กหญิงอาภัสรา  นนท์แก้ว
 
1. นางบุญรัตน์  แจ่มกระจ่าง
2. นางสาวจริยาวดี  สารศรี