สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนัฎกานต์  ขวัญตน
2. เด็กหญิงธีรนาฏ  นกเลิศพันธุ์
 
1. นายเอกสิทธิ์  อาจละออ
2. นายทนงศักดิ์  สุขกาย
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กชายธนากร  อ้อยจินดา
2. เด็กชายอาทิตย์  ผึ่งสวัสดิ์์์์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชุลีพร  ไตรมัพย์
2. นายนพพร  มีชีพสม
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนิดาภา  แก้วพุฒ
2. นายธนายุทธ์  จำนงค์เวช
 
1. นายคณพศ  ชัยวรรณะ
2. นางสาวนวลสวาสดิ์  มณีมัย
 
4 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรภัทร  สูงห้างหว้า
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  คมขำ
3. เด็กหญิงศิริญากรณ์  สำราญวงค์
 
1. นายคณพศ  ชัยวรรณะ
2. นางสาวนวลสวาสดิ์  มณีมัย
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 6 1. นายภาณุวัตน์  แต้เจริญ
2. นายภูตะวัน  ภูดี
 
1. นายนพพร  มีชีพสม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชุลีพร  ไตรทรัพย์