สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอธิชา  ศรีโพธิ์กลาง
 
1. นายวรัญญู  ทองวัง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจรรยพร  แจ่มจันทร์
 
1. นายวีระยุทธ  ประสมพงษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  สีลาง
 
1. นางสาวภาวิณี  เต็งประกอบกิจ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนวรรณ  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวพัชยาภรณ์  พึ่งสว่าง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภณิดา  วาภิไหว
2. เด็กชายรัชตะ  ศรีสุข
 
1. นายฐภัทรสกรรจ์  ปุญญธรพัฒนะกุล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐนนท์  ยุนสระน้อย
2. นางสาวพฤษา  ทองสุข
 
1. นางสาวปัทมพร  ไกรนิยม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 82 ทอง 12 1. นางสาวตรีดาว  ท้าวนิล
 
1. นางสาวสุทธิดา  นาคบุตร