สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานดา  โรจนพนิตพันธ์
2. เด็กหญิงณัฏฐา  วงษ์จันทะ
3. เด็กหญิงณัฐนรี  ธีระวิภา
4. เด็กชายพีระพัฒน์  ไผ่ตาแก้ว
5. เด็กหญิงวีนัส  วิโรจน์รัตน์
 
1. นางภาวิดา  มานะอด
2. นางจุฑามาศ  นิพิฐพงษ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.32 ทอง 7 1. นางสาวคณิตรดา  บางชวด
2. นางสาวปรียาภัสสร์  เลิศนวตระกูล
3. นางสาวปาริฉัตร  บัณฑิตย์
4. นางสาวสุนิษา  สว่างศรี
5. นางสาวอินทิรา  แสงบำรุง
 
1. นายกรานต์  ไชยเมืองมูล
2. นายธีระวัฒน์  คันธี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงดรุณี  ติ๊บหน่อ
2. เด็กหญิงนฤมล  สากร
3. เด็กหญิงพิมพิศา  เอียดแก้ว
4. เด็กชายพีรวัส  สายศรี
5. เด็กชายอดิลักษณ์  คีรีฉัตรทันฑ์
 
1. นายวรพจน์  พรมโหมด
2. นายสุทาส  สุขกาย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 63 ทองแดง 9 1. นางสาวธนาภรณ์  ไวศรีแสง
2. นางสาวธิดารัตน์  โททัสสะ
3. นางสาวภัทรวดี  แก้วละมูล
4. นางสาวภัทราพร  เพิกจร
5. นางสาววนิดา  สิงหนาม
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ประพฤติธรรม
2. นางสาวธัญพร  คงอยู่
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัฎฐณิชา  เดชกล้า
2. นางสาวนวพร  พรมแก้ว
3. นายปาราเมศ  งามถิ่น
4. นายสิทธิศักดิ์  ดีม่วง
5. นายเสกสรร  สังข์ศรี
 
1. นายสุนทร  พุทธงชัย
2. นางสาวอารีรัตน์  ประพฤติธรรม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.31 ทอง 6 1. นายทะนงศักดิ์  แก้วเขียว
 
1. นางสาวนริศรา  ภาวะพจน์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.99 ทอง 5 1. นายเนติพงษ์  ผ่องสมรูป
 
1. นางณัฎฐนันธ์  เชี่ยวนาวิน
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.65 ทอง 12 1. เด็กชายธราธร  ศรีโนเรศ
2. เด็กหญิงวรรณดี  สายสล้าง
 
1. นางจุฑามาศ  นิพิฐพงษ์
2. นางภาวิดา  มานะอด
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นางสาวณัฎฐิดา  กุลธรวรภัทร
2. นายทยากร  ฉิมน้อย
 
1. นางสุมัทธนา  เมฆฉาย
2. นายปองพล  วิชาดี