สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายกฤติเดช  ขวัญควรตะขบ
2. เด็กหญิงศิริพร  ประดิษฐเขียน
3. เด็กชายสมภพ  บุบผาสุวรรณ
 
1. นางสาวพิมพ์ลภัทร  เปี้ยจันทึก
2. นางสายสมร  รอบเมือง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวชนม์นิภา   อ่ำช้าง
2. นางสาวรัชนก   เพ็งจู
3. นายอานุภาพ  พันธุขันธ์
 
1. นางสาวระวิวรรณ  สุขเกษา
2. นางสาวปานทิพย์  สมบัติเปี่ยม
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงพรนภัส  สร้อยจันดา
2. เด็กหญิงสุธาสินี  กลิ่นผล
3. เด็กหญิงเจนจิรา  รำมะนาต
 
1. นางจันทิดา  ประยงค์หอม
2. นางสาวระวิวรรณ  สุขเกษา
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนพล  เกษเปีย
2. นางสาวปรารถนา  แสนสุข
3. นางสาวเบญญาภา   คงธันร์
 
1. นางสาวธนาพร  ผ่องแผ้ว
2. นางสาวอัญตรา  ทุมทอง
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นางสาวนลินี  ธุระตา
2. นางสาวปทิตตา  รุณเกตุ
3. นางสาวศุภัสรา  ปู่จันทร์
 
1. นางจันทิดา  ประยงค์หอม
2. นายพีระสิทธิ์  เปะปะโคน
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.2 ทอง 8 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ศรีสอน
2. เด็กหญิงอริศรา  ศรีสินธุ์
3. เด็กหญิงแพรวา  จังคศิริ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สายยศ
2. นางสาวปัญญารัตน์  สายละมุล
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกาญจนาพร  ทองขาวขำ
2. นายพันธกานต์  ท่าทราย
3. นางสาวอนุสรา  สิมจันทา
 
1. นางสาวอัญตรา  ทุมทอง
2. นางสาวมนัสชนก  สสิธร
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  แก้วศรี
2. เด็กหญิงสุวนันท์  ทาสี
 
1. นางจันทิดา  ประยงค์หอม
2. นางสาวรัตนาพร  สีเมฆ
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายณัฐภัทร  ทิวะศิริ
2. นางสาวพรทิพา  คำคง
 
1. นางสาวอุษา  ดาพัวพันธุ์
2. นายธีรภัทร  เสาใสศรี
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กชายธนวัฒน์  บุญสมพงษ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  วงษ์อามาตย์
 
1. นางสาวรัตนาพร  สีเมฆ
2. นางสาวสุริสา  ปุริทำเม
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงนาขวัญ  ศรีลาชัย
2. เด็กชายภคพงษ์   อ่ำกรด
 
1. นางสาวปานทิพย์  สมบัติเปี่ยม
2. นางสาวณัฐกานต์  นามมัน