สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายณเดชน์  ประไพตระกูล
 
1. นางสุจินต์  ปลอดทอง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 10 1. นางสาวธันยพร  สุริวงษ์
 
1. นายกิตติพจน์   เปียงาม
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฐปนต  แสงศรีภูมิ
2. เด็กชายนิธิกร  อินธิจักษ์
3. เด็กหญิงพนิตา  ทองพุ่ม
 
1. นายอร่ามเรือง  สุวรรณวาปี
2. นางรัตนา  ฟักเเฟง
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนิสารัตน์  เนียมบุญเจือ
2. นายภานุพงษ์  ศรีปานวงษ์
3. นายสิริภิญโญ  เที่ยงบางหลวง
 
1. นายอร่ามเรือง  สุวรรณวาปี
2. นางสาวจำเนียร  กลัดเกิด
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  มากผ่อง
2. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  มหาสังข์ทอง
 
1. นางสาวปองขวัญ  บริบาล
2. นางสาวอธิมาส  สีหลิ่ง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 7 1. นายทรงพล  วรรณฤดี
2. นางสาวรัตน์สุดา  กองทอง
 
1. นายศราวุธ  ศรีทัศยศ
2. นางสาวสุณัฐชา  สายยืด
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายธวัชพงศ์  แซ่ซัว
 
1. นายสุวัตร  ประภาวิชา
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 10 1. นางสาวศุจิกา  พวงเงิน
 
1. นางสาวเพียรพิศ  พิมกระจ่าง
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 71 เงิน 11 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุขวิบูลย์
2. เด็กหญิงธนพร  เป๊กกันใจ
 
1. นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒิ
2. นางสาวศิริรัตน์  พุฒวงษ์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 11 1. นายนพเชษฐ์  อ่ำกรด
 
1. นายศราวุธ  ศรีทัศยศ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กชายสุรวีย์  สร้อยขุนทด
 
1. นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒิ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 11 1. นางสาวปาริชาต  จันทร์ต๊ะคำ
 
1. นายศราวุธ  ศรีทัศยศ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กชายยศกร  บุญแซม
 
1. นางสาวสุณัฐชา  สายยืด