สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 10 1. นายปาราเมศ   งามถิ่น
2. นายสุรัติ   สุกรเมือง
 
1. นายวิทยา  ยิ้มย้อย
2. นายนายเอกชัย   ฉิมพลอย
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรพันธ์   พิลึก
2. เด็กชายนพคุณ  แวงคำ
 
1. นางเชาวนี  น้อยสว่าง
2. นางสาวพรพรรณ  เจนกระบวน
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐวุฒิ   มั่นใจอารยะ
2. นายวุฒิกานต์   ชัยสาร
 
1. นายนายเอกชัย   ฉิมพลอย
2. นางสาวลดามณี    แก้วภักดี
 
4 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวญานิกา   บุญพุ่มพวง
2. นางสาวสุภาลักษณ์   เทียมทัศน์
3. นายอิทธิกร   บุญเตี่ยม
 
1. นางสาวพรพรรณ  เจนกระบวน
2. นางเชาวนี   น้อยสว่าง
 
5 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสราวุฒิ   บัวแก้ว
2. นางสาวอริสรา   ช่างคำ
3. นางสาวอาทิตยา   เพชรเจริญ
 
1. นางสาวพรพรรณ  เจนกระบวน
2. นางสาวพนิดา   เทพสาตรา
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 10 1. นางสาวขนิษฐา   ยี่กัว
2. นางสาวนิชกานต์   แก้วสำราญ
 
1. นายวิทยา  ยิ้มย้อย
2. นางสมปอง  ใจยาว