สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนกร  เรืองตาม
2. เด็กชายธวันพร  ดอนสอนเกตุ
3. เด็กชายนฤเบศน์  เทศซ้อน
4. เด็กชายนิวัฒน์  ศราชัย
5. เด็กชายนิวัตน์  ชมภูทิพย์
6. เด็กชายสิรวิชญ์  สินสมศักดิ์
7. เด็กชายอิทธิพัฒน์  อู่สำเภาทอง
8. เด็กชายแก้วขวัญ  ผิวอ่อน
 
1. นายลิขิต  เชี่ยวนาวิน
2. นายอภิรักษ์  เปียประเสริฐ
3. นายโฆษิต  แสงสิงห์