สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงศิริประภา  เนียมบุญเจือ
 
1. นางปุณนดา  รัชโพธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 93.92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเนตรนรี  จุ้ยจั่น
 
1. นางสาววรรณภา  อยู่ไพศาล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงบุษกร  โหมดวิจิตร
 
1. นางสาวปนัดดา  ขันทะสีมา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 5 1. นางสาวสิริลักษณ์  ศิริกิจ
 
1. นายโกศล  กล่อมเกตุ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุทัตตา  บัวยัง
 
1. นางสาวศรัญญา  มูลน้ำอ่าง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 56.5 เข้าร่วม 10 1. นางสาวกุลณัฐ  สุขเทียมสุวรรณ
 
1. นางสาวสุภารัตน์  ปานมีสี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 72.6 เงิน 16 1. เด็กหญิงจรรยพร  ประทีปโชติ
 
1. นางสาวนิภาพร  เเก้วสุข
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 7 1. นางสาวสุพัตรา   พลศรีราช
 
1. นางสาวสิรินทรา  สังข์ศิริ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายภูมินทร์  รูปมะเลา
 
1. นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 77.98 เงิน 5 1. นางสาวมาลินี  พิลึก
 
1. นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงรัตณ์ติกาล  งามเนตร
2. เด็กหญิงอัญชรพร  เเก้วมูล
 
1. นางสาวผกาเนตร  โคตรทิพย์
2. นายโกศล  กล่อมเกตุ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกรรณิกา  เเสงราช
2. นางสาวจิราวรรณ  ลือนาม
 
1. นางมุจลินท์  เพชรรัตน์
2. นางสาวผกาเนตร  โคตรทิพย์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองคง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญชัย
 
1. นางปุณนดา  รัชโพธิ์
2. นายโกศล  กล่อมเกตุ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 88 ทอง 6 1. นายธีรภัทร  ทองคง
 
1. นายโกศล  กล่อมเกตุ