สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงศิริประภา  เนียมบุญเจือ
 
1. นางปุณนดา  รัชโพธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 93.92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเนตรนรี  จุ้ยจั่น
 
1. นางสาววรรณภา  อยู่ไพศาล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงบุษกร  โหมดวิจิตร
 
1. นางสาวปนัดดา  ขันทะสีมา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 5 1. นางสาวสิริลักษณ์  ศิริกิจ
 
1. นายโกศล  กล่อมเกตุ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุทัตตา  บัวยัง
 
1. นางสาวศรัญญา  มูลน้ำอ่าง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 56.5 เข้าร่วม 10 1. นางสาวกุลณัฐ  สุขเทียมสุวรรณ
 
1. นางสาวสุภารัตน์  ปานมีสี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 72.6 เงิน 16 1. เด็กหญิงจรรยพร  ประทีปโชติ
 
1. นางสาวนิภาพร  เเก้วสุข
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 7 1. นางสาวสุพัตรา   พลศรีราช
 
1. นางสาวสิรินทรา  สังข์ศิริ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายภูมินทร์  รูปมะเลา
 
1. นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 77.98 เงิน 5 1. นางสาวมาลินี  พิลึก
 
1. นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงรัตณ์ติกาล  งามเนตร
2. เด็กหญิงอัญชรพร  เเก้วมูล
 
1. นางสาวผกาเนตร  โคตรทิพย์
2. นายโกศล  กล่อมเกตุ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกรรณิกา  เเสงราช
2. นางสาวจิราวรรณ  ลือนาม
 
1. นางมุจลินท์  เพชรรัตน์
2. นางสาวผกาเนตร  โคตรทิพย์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองคง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญชัย
 
1. นางปุณนดา  รัชโพธิ์
2. นายโกศล  กล่อมเกตุ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 88 ทอง 6 1. นายธีรภัทร  ทองคง
 
1. นายโกศล  กล่อมเกตุ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายณเดชน์  ประไพตระกูล
 
1. นางสุจินต์  ปลอดทอง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 10 1. นางสาวธันยพร  สุริวงษ์
 
1. นายกิตติพจน์   เปียงาม
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฐปนต  แสงศรีภูมิ
2. เด็กชายนิธิกร  อินธิจักษ์
3. เด็กหญิงพนิตา  ทองพุ่ม
 
1. นายอร่ามเรือง  สุวรรณวาปี
2. นางรัตนา  ฟักเเฟง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนิสารัตน์  เนียมบุญเจือ
2. นายภานุพงษ์  ศรีปานวงษ์
3. นายสิริภิญโญ  เที่ยงบางหลวง
 
1. นายอร่ามเรือง  สุวรรณวาปี
2. นางสาวจำเนียร  กลัดเกิด
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  มากผ่อง
2. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  มหาสังข์ทอง
 
1. นางสาวปองขวัญ  บริบาล
2. นางสาวอธิมาส  สีหลิ่ง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 7 1. นายทรงพล  วรรณฤดี
2. นางสาวรัตน์สุดา  กองทอง
 
1. นายศราวุธ  ศรีทัศยศ
2. นางสาวสุณัฐชา  สายยืด
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายธวัชพงศ์  แซ่ซัว
 
1. นายสุวัตร  ประภาวิชา
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 10 1. นางสาวศุจิกา  พวงเงิน
 
1. นางสาวเพียรพิศ  พิมกระจ่าง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 71 เงิน 11 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุขวิบูลย์
2. เด็กหญิงธนพร  เป๊กกันใจ
 
1. นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒิ
2. นางสาวศิริรัตน์  พุฒวงษ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 11 1. นายนพเชษฐ์  อ่ำกรด
 
1. นายศราวุธ  ศรีทัศยศ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กชายสุรวีย์  สร้อยขุนทด
 
1. นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒิ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 11 1. นางสาวปาริชาต  จันทร์ต๊ะคำ
 
1. นายศราวุธ  ศรีทัศยศ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กชายยศกร  บุญแซม
 
1. นางสาวสุณัฐชา  สายยืด
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายกฤติเดช  ขวัญควรตะขบ
2. เด็กหญิงศิริพร  ประดิษฐเขียน
3. เด็กชายสมภพ  บุบผาสุวรรณ
 
1. นางสาวพิมพ์ลภัทร  เปี้ยจันทึก
2. นางสายสมร  รอบเมือง
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวชนม์นิภา   อ่ำช้าง
2. นางสาวรัชนก   เพ็งจู
3. นายอานุภาพ  พันธุขันธ์
 
1. นางสาวระวิวรรณ  สุขเกษา
2. นางสาวปานทิพย์  สมบัติเปี่ยม
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงพรนภัส  สร้อยจันดา
2. เด็กหญิงสุธาสินี  กลิ่นผล
3. เด็กหญิงเจนจิรา  รำมะนาต
 
1. นางจันทิดา  ประยงค์หอม
2. นางสาวระวิวรรณ  สุขเกษา
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนพล  เกษเปีย
2. นางสาวปรารถนา  แสนสุข
3. นางสาวเบญญาภา   คงธันร์
 
1. นางสาวธนาพร  ผ่องแผ้ว
2. นางสาวอัญตรา  ทุมทอง
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นางสาวนลินี  ธุระตา
2. นางสาวปทิตตา  รุณเกตุ
3. นางสาวศุภัสรา  ปู่จันทร์
 
1. นางจันทิดา  ประยงค์หอม
2. นายพีระสิทธิ์  เปะปะโคน
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.2 ทอง 8 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ศรีสอน
2. เด็กหญิงอริศรา  ศรีสินธุ์
3. เด็กหญิงแพรวา  จังคศิริ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สายยศ
2. นางสาวปัญญารัตน์  สายละมุล
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกาญจนาพร  ทองขาวขำ
2. นายพันธกานต์  ท่าทราย
3. นางสาวอนุสรา  สิมจันทา
 
1. นางสาวอัญตรา  ทุมทอง
2. นางสาวมนัสชนก  สสิธร
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  แก้วศรี
2. เด็กหญิงสุวนันท์  ทาสี
 
1. นางจันทิดา  ประยงค์หอม
2. นางสาวรัตนาพร  สีเมฆ
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายณัฐภัทร  ทิวะศิริ
2. นางสาวพรทิพา  คำคง
 
1. นางสาวอุษา  ดาพัวพันธุ์
2. นายธีรภัทร  เสาใสศรี
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กชายธนวัฒน์  บุญสมพงษ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  วงษ์อามาตย์
 
1. นางสาวรัตนาพร  สีเมฆ
2. นางสาวสุริสา  ปุริทำเม
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงนาขวัญ  ศรีลาชัย
2. เด็กชายภคพงษ์   อ่ำกรด
 
1. นางสาวปานทิพย์  สมบัติเปี่ยม
2. นางสาวณัฐกานต์  นามมัน
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานดา  โรจนพนิตพันธ์
2. เด็กหญิงณัฏฐา  วงษ์จันทะ
3. เด็กหญิงณัฐนรี  ธีระวิภา
4. เด็กชายพีระพัฒน์  ไผ่ตาแก้ว
5. เด็กหญิงวีนัส  วิโรจน์รัตน์
 
1. นางภาวิดา  มานะอด
2. นางจุฑามาศ  นิพิฐพงษ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.32 ทอง 7 1. นางสาวคณิตรดา  บางชวด
2. นางสาวปรียาภัสสร์  เลิศนวตระกูล
3. นางสาวปาริฉัตร  บัณฑิตย์
4. นางสาวสุนิษา  สว่างศรี
5. นางสาวอินทิรา  แสงบำรุง
 
1. นายกรานต์  ไชยเมืองมูล
2. นายธีระวัฒน์  คันธี
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงดรุณี  ติ๊บหน่อ
2. เด็กหญิงนฤมล  สากร
3. เด็กหญิงพิมพิศา  เอียดแก้ว
4. เด็กชายพีรวัส  สายศรี
5. เด็กชายอดิลักษณ์  คีรีฉัตรทันฑ์
 
1. นายวรพจน์  พรมโหมด
2. นายสุทาส  สุขกาย
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 63 ทองแดง 9 1. นางสาวธนาภรณ์  ไวศรีแสง
2. นางสาวธิดารัตน์  โททัสสะ
3. นางสาวภัทรวดี  แก้วละมูล
4. นางสาวภัทราพร  เพิกจร
5. นางสาววนิดา  สิงหนาม
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ประพฤติธรรม
2. นางสาวธัญพร  คงอยู่
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัฎฐณิชา  เดชกล้า
2. นางสาวนวพร  พรมแก้ว
3. นายปาราเมศ  งามถิ่น
4. นายสิทธิศักดิ์  ดีม่วง
5. นายเสกสรร  สังข์ศรี
 
1. นายสุนทร  พุทธงชัย
2. นางสาวอารีรัตน์  ประพฤติธรรม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.31 ทอง 6 1. นายทะนงศักดิ์  แก้วเขียว
 
1. นางสาวนริศรา  ภาวะพจน์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.99 ทอง 5 1. นายเนติพงษ์  ผ่องสมรูป
 
1. นางณัฎฐนันธ์  เชี่ยวนาวิน
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.65 ทอง 12 1. เด็กชายธราธร  ศรีโนเรศ
2. เด็กหญิงวรรณดี  สายสล้าง
 
1. นางจุฑามาศ  นิพิฐพงษ์
2. นางภาวิดา  มานะอด
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นางสาวณัฎฐิดา  กุลธรวรภัทร
2. นายทยากร  ฉิมน้อย
 
1. นางสุมัทธนา  เมฆฉาย
2. นายปองพล  วิชาดี
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกีรติ  ทองศรีนุ่น
2. นายฐานทัพ  คำงาม
3. นายธนเทพ  ปรียากร
4. นายภูเบศร์  แก้วกลม
5. เด็กชายรัฐพงษ์  สายแวว
6. เด็กชายวุฒิชัย  ราชสัก
7. เด็กชายศิวัฒน์  ขุขันธิน
8. เด็กชายสืบสกุล  บุญญศิริโชติ
9. นายสุธีกานต์  สนุกล้ำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎา  หลวงยศ
2. นายอนุพล  บัวบาน
3. นายชาญณรงค์  จันทร์หอม
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทมณี  เหมือนจันทร์
2. เด็กหญิงณัชมลพร  พรหมลิ
3. เด็กหญิงธนัญญา  สายสุด
4. เด็กหญิงนภัสกร  แสงอร่าม
5. เด็กหญิงปรัญญา  ผลดา
6. เด็กหญิงพิมพกานต์  แดงเจริญ
7. เด็กหญิงลลิตา  โคกเสือ
8. เด็กหญิงศิริวรรณ  รงค์ทอง
9. เด็กหญิงสุนิสา  ภู่สำอางค์
10. เด็กหญิงสุรินทร์นาท  ศิลปยวง
 
1. นางสาวดารัตน์  หาสุนทรีย์
2. นายภานุพงษ์  คงเลิศ
3. นางสาวกุลดา  ยิ้มสีมา
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนารากานต์  แซ่อั๊ง
2. เด็กหญิงวรพิชชา  จินดาพันธ์
 
1. นางสาวกุลดา  ยิ้มสีมา
2. นายสุรยทธ  สืบเนียม
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง 7 1. นางสาวปิยธิดา  ตุ้มชู
2. นางสาวสุจิตรา  พลุตัน
 
1. นายภานุพงษ์  คงเลิศ
2. นางอรชุมา  เอื้อเฟื้อ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกณิษฐา  ประทีปโชติ
 
1. นางสาวภัทราพร  จำแนกวุฒิ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอัญชิสา  สุขแก้ว
 
1. นางสาวภัทราพร  จำแนกวุฒิ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธันวารัตน์  ธรรมรัตโนทัย
2. นายวัชรพงษ์  อุทยานิล
3. นายเทอดศักดิ์  มนต์อินทร์
 
1. นายลิขิต  เชี่ยวนาวิน
2. นางสาวภัทราพร  จำแนกวุฒิ
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 69.2 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงตุ๊กตา  จันทร์มณี
 
1. นายบุญเหลือ  คุ้มวงศ์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 72.4 เงิน 6 1. เด็กหญิงปาริฉัตร์  รอดพวง
 
1. นายบุญเหลือ  คุ้มวงศ์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐวรา  แจหลัก
 
1. นายบุญเหลือ  คุ้มวงศ์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกุณศุวัติ  จันทร์พ่วงผล
2. เด็กชายจรินทร์  ใยสามเสน
3. นายจิรภัทร  พึ่งฤทธิ์
4. เด็กหญิงจิรภัทร์  หงันเปี่ยม
5. นางสาวจิรัชยา  ปานประเสริฐ
6. เด็กชายจีรวัฒน์  เข็มทอง
7. เด็กหญิงจุฑามณี  จิราพงษ์
8. เด็กหญิงชนิศา  ทวีสิน
9. นางสาวชลณิชา  นพพรพรหม
10. นางสาวชลธิชา  พิลาวรรณ
11. นางสาวฐิตินันท์  เสนาโกฎิ
12. เด็กหญิงณัฐฐาพร  บรรเทิงใจ
13. เด็กหญิงณัฐริดา   บรรเทิงใจ
14. นางสาวณิชากรณ์  ชาติรัตน์
15. เด็กหญิงบุญฑิตา  สุดาจันทร์
16. เด็กหญิงบุษบา  คำแจ่ม
17. นายปณิธาน  ชั่งโต
18. เด็กหญิงพีระนันท์  ยิ้มละมัย
19. นายมานนท์  รอดกันภัย
20. นางสาวลูกแก้ว  ทาศรีภู
21. เด็กหญิงวชิรากรณ์  เจริญพร
22. นายวัชสัณห์  ริยาพันธ์
23. เด็กหญิงวันลดา  พรมทอง
24. นายวันใหม่  ติคำรัมภ์
25. นางสาววิมลวรรณ  พึ่งสว่าง
26. นางสาวศิยากมล  ป้อมเกิด
27. นางสาวสาลี่  กันราช
28. นางสาวสุพรรษา  ประทุมยา
29. นางสาวอพิณญา  ตรัสรู้
30. นายอพิรเดช  อรุณแจ้ง
31. นายอภิสิทธิ์  สุดสะอาด
32. เด็กหญิงอยูมิ  ทะคะโนะ
33. เด็กหญิงอัมรา  ปุ่นจุ่น
34. นางสาวอาภาศิริ  แจ้งกระจ่าง
35. เด็กชายอโนชา  เจตมณี
36. เด็กชายเตชพัฒน์  แก้วกล่อม
37. นางสาวเนตรชนก  ทองสีกัน
38. นางสาวเบญจวรรณ  พันธุ
39. นางสาวเพชรสี  จันทะพระวัน
40. นางสาวเมธาวี  เมฆพยนต์
 
1. นางรัตนา  ฟักแฟง
2. นางสาวชลธาร  นิยม
3. นายกมล  โกมลพันธ์ุ
4. นายสมนึก  คำมีวัด
5. นางสาวชมพูนุท  ทองคำ
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.66 ทอง 8 1. นางสาวสินากาญจน์  ลอดเอี่ยม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา  รัตนนุกูลชัย
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.6 ทอง 4 1. นางสาวรัชฎาภรณ์  สุวรรณคาม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา  รัตนนุกูลชัย
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 3.6 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงศิริพร  วงศรีลา
 
1. นางสาวอรวรรณ  ฐีติโภคา
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 85.33 ทอง 4 1. นางสาวชลธิชา  โตบาง
 
1. นางเมธินี  พิมแก้ว
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ป่านฉะนี้
 
1. นางสาวอารยา  กลยณี
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปิยะวรรณ  ศรีสุข
 
1. นางสาวฉัตรวิมล  มากทรัพย์
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นายชาตภู  เจริญกัลป์
 
1. นางสาวกลิ่นกมล  เดชารัตนชาติ
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงธิดาพร  ค้างคีรี
2. เด็กชายปกป้อง  รุ่งเเกร
 
1. นายวุฒิชัย  คำมุงคุณ
2. นางสาวประภาพร  บุญนำมา
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 61.33 ทองแดง 6 1. นางสาวสุจินดา  สวนพฤกษา
2. นางสาวสุพิชฌาย์  วิไลพรรัตนา
 
1. นายวุฒิชัย  คำมุงคุณ
2. นางสาวประภาพร  บุญนำมา
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 61 ทองแดง 6 1. นางสาวพิมลวรรณ  ราชวงษ์
2. นางสาววรินท์  นิลกรณ์
 
1. MissChen  Gaoya
2. นายวุฒิชัย  คำมุงคุณ
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 64.66 ทองแดง 7 1. นางสาวธิติรัตน์  พุทธา
2. นางสาวภัทรสร  ศรีเกตุ
3. นางสาวสกุลลักษณ์  มีศิล
4. นางสาวอรวรรณ  นครไชย
5. นางสาวเพ็ญนภา  จันทร์ผ่อง
 
1. นายวุฒิชัย  คำมุงคุณ
2. นางสาวประภาพร  บุญนำมา
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิษาชล  เฮงมุ้ย
 
1. MissTian  Fangfang
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กชายปรีชานนท์  ทิพย์สุข
2. เด็กชายสถลัชนันท์  อู่พิทักษ์
 
1. นางปาณิสรา  ศรีพัฒน์ดี
2. นายเกลื้อ  ฉิมฉาย
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 11 1. นายภควัต  จันรุน
 
1. นางภัทรวดี  ชูรัตน์
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนกร  เรืองตาม
2. เด็กชายธวันพร  ดอนสอนเกตุ
3. เด็กชายนฤเบศน์  เทศซ้อน
4. เด็กชายนิวัฒน์  ศราชัย
5. เด็กชายนิวัตน์  ชมภูทิพย์
6. เด็กชายสิรวิชญ์  สินสมศักดิ์
7. เด็กชายอิทธิพัฒน์  อู่สำเภาทอง
8. เด็กชายแก้วขวัญ  ผิวอ่อน
 
1. นายลิขิต  เชี่ยวนาวิน
2. นายอภิรักษ์  เปียประเสริฐ
3. นายโฆษิต  แสงสิงห์
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 10 1. นายปาราเมศ   งามถิ่น
2. นายสุรัติ   สุกรเมือง
 
1. นายวิทยา  ยิ้มย้อย
2. นายนายเอกชัย   ฉิมพลอย
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรพันธ์   พิลึก
2. เด็กชายนพคุณ  แวงคำ
 
1. นางเชาวนี  น้อยสว่าง
2. นางสาวพรพรรณ  เจนกระบวน
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐวุฒิ   มั่นใจอารยะ
2. นายวุฒิกานต์   ชัยสาร
 
1. นายนายเอกชัย   ฉิมพลอย
2. นางสาวลดามณี    แก้วภักดี
 
77 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวญานิกา   บุญพุ่มพวง
2. นางสาวสุภาลักษณ์   เทียมทัศน์
3. นายอิทธิกร   บุญเตี่ยม
 
1. นางสาวพรพรรณ  เจนกระบวน
2. นางเชาวนี   น้อยสว่าง
 
78 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสราวุฒิ   บัวแก้ว
2. นางสาวอริสรา   ช่างคำ
3. นางสาวอาทิตยา   เพชรเจริญ
 
1. นางสาวพรพรรณ  เจนกระบวน
2. นางสาวพนิดา   เทพสาตรา
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 10 1. นางสาวขนิษฐา   ยี่กัว
2. นางสาวนิชกานต์   แก้วสำราญ
 
1. นายวิทยา  ยิ้มย้อย
2. นางสมปอง  ใจยาว
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนวภูมิ  มั่งม่วง
2. เด็กชายยุนด  -
3. เด็กชายอนุรักษ์  บัวสะเกษ
 
1. นายอภิชาติ  รักประสงค์
2. ว่าที่ร้อยตรีภัทรชัย  ปานดี
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปกรณ์  ภาจำรงค์
2. นายสดายุ  ขวัญยืน
3. นายอัมรินทร์  อำมาตย์
 
1. นางปทิตตา  โสภณศิริ
2. นางอุบล  ยิ้มถนอม
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยพันธ์ุ  คำชื่น
2. เด็กหญิงพัชราภา  พละกุล
3. เด็กชายภาณุฤทธิ์  กันทะลือ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภัทรชัย  ปานดี
2. นางสาวดวงอัมพร  ภาคภูมิ
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวดวงดาว  ภู่ระหงษ์
2. นายสุริยะ  คำแสน
3. นางสาวอรัญญา  พุทธพิกุล
 
1. นางสาวดวงอัมพร  ภาคภูมิ
2. ว่าที่ร้อยตรีบุญมี  วรรณศิริ
 
84 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เสาว์ยงค์
2. เด็กหญิงทิพย์ตะวัน  ภูชิตฐิติวัสส
3. เด็กหญิงพัทธ์ธีราภร  พุ่มเพ็ชร
 
1. นายฉลอง  คุณประทุม
2. นางสาวทิวาวรรณ  เดชใด
 
85 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววริศรา  นาวาผล
2. นางสาวเมธาวี  อินต๊ะปัญญา
3. นางสาวเมธาวี  ปัญญาฉลาด
 
1. นางสาวนุชศรา  เผ่าคง
2. ว่าที่ร้อยตรีบุญมี  วรรณศิริ
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78.67 เงิน 7 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  แจ้งศรี
2. เด็กชายภูวนาท  สุดใจ
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ชาญเชาว์
 
1. นางสาวนุชศรา  เผ่าคง
2. นางสาวนันท์ลินี  สดใสญาติ
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชินภรณ์  ชุ่มประเสริฐ
2. นางสาวฐิตาภา  บุญมั่น
3. นางสาวพิจิตรา  แควสิงห์
 
1. นางอัฐพร  ทองย้อย
2. นางสาวนุชศรา  เผ่าคง
 
88 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศรัญญา  เฉลิมสุข
2. นางสาวศุทสินี  คล้ายวงษ์
3. นายอุ้มบุญ  กรอบจินดา
 
1. นางสาวนันท์ลินี  สดใสญาติ
2. นายอภิชาติ  รักประสงค์
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนายธีรศักดิ์  มณีสุข
2. นายวิทยากร  จันทรัตน์
3. เด็กชายสุบรรณ  สิงห์ทองห้าว
 
1. นายเกษม  แก้วกัลยา
2. นางสาวนันท์ลินี  สดใสญาติ
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ประเสริฐ
2. เด็กหญิงนันตาชา  ไทยวงศ์
3. เด็กหญิงมานิตา  น้อยนนท์
 
1. นางนุชศรา  เผ่าคง
2. นางสาวทิวาวรรณ  เดชใด
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพรลภัส  แจ่มขุนเทียน
2. นางสาวศศิกานต์  คำเกลี้ยง
3. นางสาวสายธาร  นัยสถิตย์
 
1. นางอุบล  ยิ้มถนอม
2. นางสาวทิวาวรรณ  เดชใด
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลวรรณ  มีเฉย
2. นางสาวจีรานันท์  รอดศิริ
3. นางสาวสุภาภรณ์  เกิดแสง
 
1. นางปทิตตา  โสภณศิริ
2. นางอุบล  ยิ้มถนอม
 
93 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพิมยาดา  ปาปะทา
 
1. นางสาวศิรินภา  มางาม
 
94 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมยาดา  ปาปะทา
 
1. นางสาวศิรินภา  มางาม
 
95 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนัทธพงศ์  ภู่เพ็ชร
 
1. นางสาวศิรินภา  มางาม
 
96 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณรงค์ชัย  วิเศษชาติ
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  พิมพะกัน
3. เด็กหญิงวิสสุตา  นาคศรีทอง
 
1. นางสาวศิรินภา  มางาม
2. นางสาวอรวรรณ  เปียประเสริฐ
 
97 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวีรดา  เดชะดี
 
1. นางสาวอรวรรณ  เปียประเสริฐ
 
98 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปิยะชาติ  พงษหา
 
1. นางสาวอรวรรณ  เปียประเสริฐ
 
99 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีระพัฒน์  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางสาวอรวรรณ  เปียประเสริฐ
 
100 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเยาวรัตน์  เอี่ยมประพฤติ
 
1. นางสาวอรวรรณ  เปียประเสริฐ
 
101 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอรรถพล  ขำประดิษฐ์
 
1. นางสาวอรวรรณ  เปียประเสริฐ
 
102 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หงันเปี่ยม
2. เด็กชายธีรศักดิ์  แสงรัตน์
 
1. นางสาวพรพรรณ  เจนกระบวน
2. นางสาวศิรินภา  มางาม
 
103 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวัตร  วิเสโส
2. เด็กชายวรายุทธ   งอกชัยภูมิ
 
1. นางสาวพรพรรณ  เจนกระบวน
2. นางสาวศิรินภา  มางาม