สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงบุษกร  โหมดวิจิตร
 
1. นางสาวปนัดดา  ขันทะสีมา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 56.5 เข้าร่วม 10 1. นางสาวกุลณัฐ  สุขเทียมสุวรรณ
 
1. นางสาวสุภารัตน์  ปานมีสี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายภูมินทร์  รูปมะเลา
 
1. นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกรรณิกา  เเสงราช
2. นางสาวจิราวรรณ  ลือนาม
 
1. นางมุจลินท์  เพชรรัตน์
2. นางสาวผกาเนตร  โคตรทิพย์