สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงบุษกร  โหมดวิจิตร
 
1. นางสาวปนัดดา  ขันทะสีมา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 56.5 เข้าร่วม 10 1. นางสาวกุลณัฐ  สุขเทียมสุวรรณ
 
1. นางสาวสุภารัตน์  ปานมีสี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายภูมินทร์  รูปมะเลา
 
1. นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกรรณิกา  เเสงราช
2. นางสาวจิราวรรณ  ลือนาม
 
1. นางมุจลินท์  เพชรรัตน์
2. นางสาวผกาเนตร  โคตรทิพย์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายณเดชน์  ประไพตระกูล
 
1. นางสุจินต์  ปลอดทอง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 10 1. นางสาวธันยพร  สุริวงษ์
 
1. นายกิตติพจน์   เปียงาม
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  มากผ่อง
2. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  มหาสังข์ทอง
 
1. นางสาวปองขวัญ  บริบาล
2. นางสาวอธิมาส  สีหลิ่ง
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 7 1. นายทรงพล  วรรณฤดี
2. นางสาวรัตน์สุดา  กองทอง
 
1. นายศราวุธ  ศรีทัศยศ
2. นางสาวสุณัฐชา  สายยืด
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายธวัชพงศ์  แซ่ซัว
 
1. นายสุวัตร  ประภาวิชา
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 10 1. นางสาวศุจิกา  พวงเงิน
 
1. นางสาวเพียรพิศ  พิมกระจ่าง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 11 1. นางสาวปาริชาต  จันทร์ต๊ะคำ
 
1. นายศราวุธ  ศรีทัศยศ
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายกฤติเดช  ขวัญควรตะขบ
2. เด็กหญิงศิริพร  ประดิษฐเขียน
3. เด็กชายสมภพ  บุบผาสุวรรณ
 
1. นางสาวพิมพ์ลภัทร  เปี้ยจันทึก
2. นางสายสมร  รอบเมือง
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 3.6 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงศิริพร  วงศรีลา
 
1. นางสาวอรวรรณ  ฐีติโภคา