สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 63 ทองแดง 9 1. นางสาวธนาภรณ์  ไวศรีแสง
2. นางสาวธิดารัตน์  โททัสสะ
3. นางสาวภัทรวดี  แก้วละมูล
4. นางสาวภัทราพร  เพิกจร
5. นางสาววนิดา  สิงหนาม
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ประพฤติธรรม
2. นางสาวธัญพร  คงอยู่
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นางสาวณัฎฐิดา  กุลธรวรภัทร
2. นายทยากร  ฉิมน้อย
 
1. นางสุมัทธนา  เมฆฉาย
2. นายปองพล  วิชาดี