สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงศิริประภา  เนียมบุญเจือ
 
1. นางปุณนดา  รัชโพธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 5 1. นางสาวสิริลักษณ์  ศิริกิจ
 
1. นายโกศล  กล่อมเกตุ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุทัตตา  บัวยัง
 
1. นางสาวศรัญญา  มูลน้ำอ่าง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 7 1. นางสาวสุพัตรา   พลศรีราช
 
1. นางสาวสิรินทรา  สังข์ศิริ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงรัตณ์ติกาล  งามเนตร
2. เด็กหญิงอัญชรพร  เเก้วมูล
 
1. นางสาวผกาเนตร  โคตรทิพย์
2. นายโกศล  กล่อมเกตุ