สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงศิริประภา  เนียมบุญเจือ
 
1. นางปุณนดา  รัชโพธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 5 1. นางสาวสิริลักษณ์  ศิริกิจ
 
1. นายโกศล  กล่อมเกตุ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุทัตตา  บัวยัง
 
1. นางสาวศรัญญา  มูลน้ำอ่าง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 7 1. นางสาวสุพัตรา   พลศรีราช
 
1. นางสาวสิรินทรา  สังข์ศิริ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงรัตณ์ติกาล  งามเนตร
2. เด็กหญิงอัญชรพร  เเก้วมูล
 
1. นางสาวผกาเนตร  โคตรทิพย์
2. นายโกศล  กล่อมเกตุ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 11 1. นายนพเชษฐ์  อ่ำกรด
 
1. นายศราวุธ  ศรีทัศยศ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กชายสุรวีย์  สร้อยขุนทด
 
1. นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒิ
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นางสาวนลินี  ธุระตา
2. นางสาวปทิตตา  รุณเกตุ
3. นางสาวศุภัสรา  ปู่จันทร์
 
1. นางจันทิดา  ประยงค์หอม
2. นายพีระสิทธิ์  เปะปะโคน
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กชายธนวัฒน์  บุญสมพงษ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  วงษ์อามาตย์
 
1. นางสาวรัตนาพร  สีเมฆ
2. นางสาวสุริสา  ปุริทำเม
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 63 ทองแดง 9 1. นางสาวธนาภรณ์  ไวศรีแสง
2. นางสาวธิดารัตน์  โททัสสะ
3. นางสาวภัทรวดี  แก้วละมูล
4. นางสาวภัทราพร  เพิกจร
5. นางสาววนิดา  สิงหนาม
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ประพฤติธรรม
2. นางสาวธัญพร  คงอยู่
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นางสาวณัฎฐิดา  กุลธรวรภัทร
2. นายทยากร  ฉิมน้อย
 
1. นางสุมัทธนา  เมฆฉาย
2. นายปองพล  วิชาดี
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนารากานต์  แซ่อั๊ง
2. เด็กหญิงวรพิชชา  จินดาพันธ์
 
1. นางสาวกุลดา  ยิ้มสีมา
2. นายสุรยทธ  สืบเนียม
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 69.2 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงตุ๊กตา  จันทร์มณี
 
1. นายบุญเหลือ  คุ้มวงศ์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นายชาตภู  เจริญกัลป์
 
1. นางสาวกลิ่นกมล  เดชารัตนชาติ
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 61.33 ทองแดง 6 1. นางสาวสุจินดา  สวนพฤกษา
2. นางสาวสุพิชฌาย์  วิไลพรรัตนา
 
1. นายวุฒิชัย  คำมุงคุณ
2. นางสาวประภาพร  บุญนำมา
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 61 ทองแดง 6 1. นางสาวพิมลวรรณ  ราชวงษ์
2. นางสาววรินท์  นิลกรณ์
 
1. MissChen  Gaoya
2. นายวุฒิชัย  คำมุงคุณ
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 64.66 ทองแดง 7 1. นางสาวธิติรัตน์  พุทธา
2. นางสาวภัทรสร  ศรีเกตุ
3. นางสาวสกุลลักษณ์  มีศิล
4. นางสาวอรวรรณ  นครไชย
5. นางสาวเพ็ญนภา  จันทร์ผ่อง
 
1. นายวุฒิชัย  คำมุงคุณ
2. นางสาวประภาพร  บุญนำมา
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กชายปรีชานนท์  ทิพย์สุข
2. เด็กชายสถลัชนันท์  อู่พิทักษ์
 
1. นางปาณิสรา  ศรีพัฒน์ดี
2. นายเกลื้อ  ฉิมฉาย
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 11 1. นายภควัต  จันรุน
 
1. นางภัทรวดี  ชูรัตน์
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 10 1. นายปาราเมศ   งามถิ่น
2. นายสุรัติ   สุกรเมือง
 
1. นายวิทยา  ยิ้มย้อย
2. นายนายเอกชัย   ฉิมพลอย