สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวชนม์นิภา   อ่ำช้าง
2. นางสาวรัชนก   เพ็งจู
3. นายอานุภาพ  พันธุขันธ์
 
1. นางสาวระวิวรรณ  สุขเกษา
2. นางสาวปานทิพย์  สมบัติเปี่ยม
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงพรนภัส  สร้อยจันดา
2. เด็กหญิงสุธาสินี  กลิ่นผล
3. เด็กหญิงเจนจิรา  รำมะนาต
 
1. นางจันทิดา  ประยงค์หอม
2. นางสาวระวิวรรณ  สุขเกษา
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  แก้วศรี
2. เด็กหญิงสุวนันท์  ทาสี
 
1. นางจันทิดา  ประยงค์หอม
2. นางสาวรัตนาพร  สีเมฆ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงนาขวัญ  ศรีลาชัย
2. เด็กชายภคพงษ์   อ่ำกรด
 
1. นางสาวปานทิพย์  สมบัติเปี่ยม
2. นางสาวณัฐกานต์  นามมัน