สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฐปนต  แสงศรีภูมิ
2. เด็กชายนิธิกร  อินธิจักษ์
3. เด็กหญิงพนิตา  ทองพุ่ม
 
1. นายอร่ามเรือง  สุวรรณวาปี
2. นางรัตนา  ฟักเเฟง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 71 เงิน 11 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุขวิบูลย์
2. เด็กหญิงธนพร  เป๊กกันใจ
 
1. นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒิ
2. นางสาวศิริรัตน์  พุฒวงษ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กชายยศกร  บุญแซม
 
1. นางสาวสุณัฐชา  สายยืด