สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 72.6 เงิน 16 1. เด็กหญิงจรรยพร  ประทีปโชติ
 
1. นางสาวนิภาพร  เเก้วสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 77.98 เงิน 5 1. นางสาวมาลินี  พิลึก
 
1. นางจิรฉัตร  สะสมทรัพย์
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฐปนต  แสงศรีภูมิ
2. เด็กชายนิธิกร  อินธิจักษ์
3. เด็กหญิงพนิตา  ทองพุ่ม
 
1. นายอร่ามเรือง  สุวรรณวาปี
2. นางรัตนา  ฟักเเฟง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 71 เงิน 11 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุขวิบูลย์
2. เด็กหญิงธนพร  เป๊กกันใจ
 
1. นางสาวจันทนา  กิ่งพุฒิ
2. นางสาวศิริรัตน์  พุฒวงษ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กชายยศกร  บุญแซม
 
1. นางสาวสุณัฐชา  สายยืด
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวชนม์นิภา   อ่ำช้าง
2. นางสาวรัชนก   เพ็งจู
3. นายอานุภาพ  พันธุขันธ์
 
1. นางสาวระวิวรรณ  สุขเกษา
2. นางสาวปานทิพย์  สมบัติเปี่ยม
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงพรนภัส  สร้อยจันดา
2. เด็กหญิงสุธาสินี  กลิ่นผล
3. เด็กหญิงเจนจิรา  รำมะนาต
 
1. นางจันทิดา  ประยงค์หอม
2. นางสาวระวิวรรณ  สุขเกษา
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  แก้วศรี
2. เด็กหญิงสุวนันท์  ทาสี
 
1. นางจันทิดา  ประยงค์หอม
2. นางสาวรัตนาพร  สีเมฆ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงนาขวัญ  ศรีลาชัย
2. เด็กชายภคพงษ์   อ่ำกรด
 
1. นางสาวปานทิพย์  สมบัติเปี่ยม
2. นางสาวณัฐกานต์  นามมัน
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 72.4 เงิน 6 1. เด็กหญิงปาริฉัตร์  รอดพวง
 
1. นายบุญเหลือ  คุ้มวงศ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐวรา  แจหลัก
 
1. นายบุญเหลือ  คุ้มวงศ์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิษาชล  เฮงมุ้ย
 
1. MissTian  Fangfang
 
13 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวญานิกา   บุญพุ่มพวง
2. นางสาวสุภาลักษณ์   เทียมทัศน์
3. นายอิทธิกร   บุญเตี่ยม
 
1. นางสาวพรพรรณ  เจนกระบวน
2. นางเชาวนี   น้อยสว่าง
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 10 1. นางสาวขนิษฐา   ยี่กัว
2. นางสาวนิชกานต์   แก้วสำราญ
 
1. นายวิทยา  ยิ้มย้อย
2. นางสมปอง  ใจยาว
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78.67 เงิน 7 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  แจ้งศรี
2. เด็กชายภูวนาท  สุดใจ
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ชาญเชาว์
 
1. นางสาวนุชศรา  เผ่าคง
2. นางสาวนันท์ลินี  สดใสญาติ