สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกีรติ  ทองศรีนุ่น
2. นายฐานทัพ  คำงาม
3. นายธนเทพ  ปรียากร
4. นายภูเบศร์  แก้วกลม
5. เด็กชายรัฐพงษ์  สายแวว
6. เด็กชายวุฒิชัย  ราชสัก
7. เด็กชายศิวัฒน์  ขุขันธิน
8. เด็กชายสืบสกุล  บุญญศิริโชติ
9. นายสุธีกานต์  สนุกล้ำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎา  หลวงยศ
2. นายอนุพล  บัวบาน
3. นายชาญณรงค์  จันทร์หอม
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทมณี  เหมือนจันทร์
2. เด็กหญิงณัชมลพร  พรหมลิ
3. เด็กหญิงธนัญญา  สายสุด
4. เด็กหญิงนภัสกร  แสงอร่าม
5. เด็กหญิงปรัญญา  ผลดา
6. เด็กหญิงพิมพกานต์  แดงเจริญ
7. เด็กหญิงลลิตา  โคกเสือ
8. เด็กหญิงศิริวรรณ  รงค์ทอง
9. เด็กหญิงสุนิสา  ภู่สำอางค์
10. เด็กหญิงสุรินทร์นาท  ศิลปยวง
 
1. นางสาวดารัตน์  หาสุนทรีย์
2. นายภานุพงษ์  คงเลิศ
3. นางสาวกุลดา  ยิ้มสีมา
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง 7 1. นางสาวปิยธิดา  ตุ้มชู
2. นางสาวสุจิตรา  พลุตัน
 
1. นายภานุพงษ์  คงเลิศ
2. นางอรชุมา  เอื้อเฟื้อ