สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานดา  โรจนพนิตพันธ์
2. เด็กหญิงณัฏฐา  วงษ์จันทะ
3. เด็กหญิงณัฐนรี  ธีระวิภา
4. เด็กชายพีระพัฒน์  ไผ่ตาแก้ว
5. เด็กหญิงวีนัส  วิโรจน์รัตน์
 
1. นางภาวิดา  มานะอด
2. นางจุฑามาศ  นิพิฐพงษ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.32 ทอง 7 1. นางสาวคณิตรดา  บางชวด
2. นางสาวปรียาภัสสร์  เลิศนวตระกูล
3. นางสาวปาริฉัตร  บัณฑิตย์
4. นางสาวสุนิษา  สว่างศรี
5. นางสาวอินทิรา  แสงบำรุง
 
1. นายกรานต์  ไชยเมืองมูล
2. นายธีระวัฒน์  คันธี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงดรุณี  ติ๊บหน่อ
2. เด็กหญิงนฤมล  สากร
3. เด็กหญิงพิมพิศา  เอียดแก้ว
4. เด็กชายพีรวัส  สายศรี
5. เด็กชายอดิลักษณ์  คีรีฉัตรทันฑ์
 
1. นายวรพจน์  พรมโหมด
2. นายสุทาส  สุขกาย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.31 ทอง 6 1. นายทะนงศักดิ์  แก้วเขียว
 
1. นางสาวนริศรา  ภาวะพจน์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.99 ทอง 5 1. นายเนติพงษ์  ผ่องสมรูป
 
1. นางณัฎฐนันธ์  เชี่ยวนาวิน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.65 ทอง 12 1. เด็กชายธราธร  ศรีโนเรศ
2. เด็กหญิงวรรณดี  สายสล้าง
 
1. นางจุฑามาศ  นิพิฐพงษ์
2. นางภาวิดา  มานะอด