สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนพล  เกษเปีย
2. นางสาวปรารถนา  แสนสุข
3. นางสาวเบญญาภา   คงธันร์
 
1. นางสาวธนาพร  ผ่องแผ้ว
2. นางสาวอัญตรา  ทุมทอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.2 ทอง 8 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ศรีสอน
2. เด็กหญิงอริศรา  ศรีสินธุ์
3. เด็กหญิงแพรวา  จังคศิริ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สายยศ
2. นางสาวปัญญารัตน์  สายละมุล
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกาญจนาพร  ทองขาวขำ
2. นายพันธกานต์  ท่าทราย
3. นางสาวอนุสรา  สิมจันทา
 
1. นางสาวอัญตรา  ทุมทอง
2. นางสาวมนัสชนก  สสิธร
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายณัฐภัทร  ทิวะศิริ
2. นางสาวพรทิพา  คำคง
 
1. นางสาวอุษา  ดาพัวพันธุ์
2. นายธีรภัทร  เสาใสศรี