สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนวภูมิ  มั่งม่วง
2. เด็กชายยุนด  -
3. เด็กชายอนุรักษ์  บัวสะเกษ
 
1. นายอภิชาติ  รักประสงค์
2. ว่าที่ร้อยตรีภัทรชัย  ปานดี
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปกรณ์  ภาจำรงค์
2. นายสดายุ  ขวัญยืน
3. นายอัมรินทร์  อำมาตย์
 
1. นางปทิตตา  โสภณศิริ
2. นางอุบล  ยิ้มถนอม
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยพันธ์ุ  คำชื่น
2. เด็กหญิงพัชราภา  พละกุล
3. เด็กชายภาณุฤทธิ์  กันทะลือ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภัทรชัย  ปานดี
2. นางสาวดวงอัมพร  ภาคภูมิ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวดวงดาว  ภู่ระหงษ์
2. นายสุริยะ  คำแสน
3. นางสาวอรัญญา  พุทธพิกุล
 
1. นางสาวดวงอัมพร  ภาคภูมิ
2. ว่าที่ร้อยตรีบุญมี  วรรณศิริ
 
5 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เสาว์ยงค์
2. เด็กหญิงทิพย์ตะวัน  ภูชิตฐิติวัสส
3. เด็กหญิงพัทธ์ธีราภร  พุ่มเพ็ชร
 
1. นายฉลอง  คุณประทุม
2. นางสาวทิวาวรรณ  เดชใด
 
6 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววริศรา  นาวาผล
2. นางสาวเมธาวี  อินต๊ะปัญญา
3. นางสาวเมธาวี  ปัญญาฉลาด
 
1. นางสาวนุชศรา  เผ่าคง
2. ว่าที่ร้อยตรีบุญมี  วรรณศิริ
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชินภรณ์  ชุ่มประเสริฐ
2. นางสาวฐิตาภา  บุญมั่น
3. นางสาวพิจิตรา  แควสิงห์
 
1. นางอัฐพร  ทองย้อย
2. นางสาวนุชศรา  เผ่าคง
 
8 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศรัญญา  เฉลิมสุข
2. นางสาวศุทสินี  คล้ายวงษ์
3. นายอุ้มบุญ  กรอบจินดา
 
1. นางสาวนันท์ลินี  สดใสญาติ
2. นายอภิชาติ  รักประสงค์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนายธีรศักดิ์  มณีสุข
2. นายวิทยากร  จันทรัตน์
3. เด็กชายสุบรรณ  สิงห์ทองห้าว
 
1. นายเกษม  แก้วกัลยา
2. นางสาวนันท์ลินี  สดใสญาติ
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ประเสริฐ
2. เด็กหญิงนันตาชา  ไทยวงศ์
3. เด็กหญิงมานิตา  น้อยนนท์
 
1. นางนุชศรา  เผ่าคง
2. นางสาวทิวาวรรณ  เดชใด
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลวรรณ  มีเฉย
2. นางสาวจีรานันท์  รอดศิริ
3. นางสาวสุภาภรณ์  เกิดแสง
 
1. นางปทิตตา  โสภณศิริ
2. นางอุบล  ยิ้มถนอม