สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 93.92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเนตรนรี  จุ้ยจั่น
 
1. นางสาววรรณภา  อยู่ไพศาล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองคง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญชัย
 
1. นางปุณนดา  รัชโพธิ์
2. นายโกศล  กล่อมเกตุ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 88 ทอง 6 1. นายธีรภัทร  ทองคง
 
1. นายโกศล  กล่อมเกตุ
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนิสารัตน์  เนียมบุญเจือ
2. นายภานุพงษ์  ศรีปานวงษ์
3. นายสิริภิญโญ  เที่ยงบางหลวง
 
1. นายอร่ามเรือง  สุวรรณวาปี
2. นางสาวจำเนียร  กลัดเกิด
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนพล  เกษเปีย
2. นางสาวปรารถนา  แสนสุข
3. นางสาวเบญญาภา   คงธันร์
 
1. นางสาวธนาพร  ผ่องแผ้ว
2. นางสาวอัญตรา  ทุมทอง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.2 ทอง 8 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ศรีสอน
2. เด็กหญิงอริศรา  ศรีสินธุ์
3. เด็กหญิงแพรวา  จังคศิริ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สายยศ
2. นางสาวปัญญารัตน์  สายละมุล
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกาญจนาพร  ทองขาวขำ
2. นายพันธกานต์  ท่าทราย
3. นางสาวอนุสรา  สิมจันทา
 
1. นางสาวอัญตรา  ทุมทอง
2. นางสาวมนัสชนก  สสิธร
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายณัฐภัทร  ทิวะศิริ
2. นางสาวพรทิพา  คำคง
 
1. นางสาวอุษา  ดาพัวพันธุ์
2. นายธีรภัทร  เสาใสศรี
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานดา  โรจนพนิตพันธ์
2. เด็กหญิงณัฏฐา  วงษ์จันทะ
3. เด็กหญิงณัฐนรี  ธีระวิภา
4. เด็กชายพีระพัฒน์  ไผ่ตาแก้ว
5. เด็กหญิงวีนัส  วิโรจน์รัตน์
 
1. นางภาวิดา  มานะอด
2. นางจุฑามาศ  นิพิฐพงษ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.32 ทอง 7 1. นางสาวคณิตรดา  บางชวด
2. นางสาวปรียาภัสสร์  เลิศนวตระกูล
3. นางสาวปาริฉัตร  บัณฑิตย์
4. นางสาวสุนิษา  สว่างศรี
5. นางสาวอินทิรา  แสงบำรุง
 
1. นายกรานต์  ไชยเมืองมูล
2. นายธีระวัฒน์  คันธี
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงดรุณี  ติ๊บหน่อ
2. เด็กหญิงนฤมล  สากร
3. เด็กหญิงพิมพิศา  เอียดแก้ว
4. เด็กชายพีรวัส  สายศรี
5. เด็กชายอดิลักษณ์  คีรีฉัตรทันฑ์
 
1. นายวรพจน์  พรมโหมด
2. นายสุทาส  สุขกาย
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.31 ทอง 6 1. นายทะนงศักดิ์  แก้วเขียว
 
1. นางสาวนริศรา  ภาวะพจน์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.99 ทอง 5 1. นายเนติพงษ์  ผ่องสมรูป
 
1. นางณัฎฐนันธ์  เชี่ยวนาวิน
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.65 ทอง 12 1. เด็กชายธราธร  ศรีโนเรศ
2. เด็กหญิงวรรณดี  สายสล้าง
 
1. นางจุฑามาศ  นิพิฐพงษ์
2. นางภาวิดา  มานะอด
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกีรติ  ทองศรีนุ่น
2. นายฐานทัพ  คำงาม
3. นายธนเทพ  ปรียากร
4. นายภูเบศร์  แก้วกลม
5. เด็กชายรัฐพงษ์  สายแวว
6. เด็กชายวุฒิชัย  ราชสัก
7. เด็กชายศิวัฒน์  ขุขันธิน
8. เด็กชายสืบสกุล  บุญญศิริโชติ
9. นายสุธีกานต์  สนุกล้ำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎา  หลวงยศ
2. นายอนุพล  บัวบาน
3. นายชาญณรงค์  จันทร์หอม
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทมณี  เหมือนจันทร์
2. เด็กหญิงณัชมลพร  พรหมลิ
3. เด็กหญิงธนัญญา  สายสุด
4. เด็กหญิงนภัสกร  แสงอร่าม
5. เด็กหญิงปรัญญา  ผลดา
6. เด็กหญิงพิมพกานต์  แดงเจริญ
7. เด็กหญิงลลิตา  โคกเสือ
8. เด็กหญิงศิริวรรณ  รงค์ทอง
9. เด็กหญิงสุนิสา  ภู่สำอางค์
10. เด็กหญิงสุรินทร์นาท  ศิลปยวง
 
1. นางสาวดารัตน์  หาสุนทรีย์
2. นายภานุพงษ์  คงเลิศ
3. นางสาวกุลดา  ยิ้มสีมา
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง 7 1. นางสาวปิยธิดา  ตุ้มชู
2. นางสาวสุจิตรา  พลุตัน
 
1. นายภานุพงษ์  คงเลิศ
2. นางอรชุมา  เอื้อเฟื้อ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกณิษฐา  ประทีปโชติ
 
1. นางสาวภัทราพร  จำแนกวุฒิ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอัญชิสา  สุขแก้ว
 
1. นางสาวภัทราพร  จำแนกวุฒิ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธันวารัตน์  ธรรมรัตโนทัย
2. นายวัชรพงษ์  อุทยานิล
3. นายเทอดศักดิ์  มนต์อินทร์
 
1. นายลิขิต  เชี่ยวนาวิน
2. นางสาวภัทราพร  จำแนกวุฒิ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกุณศุวัติ  จันทร์พ่วงผล
2. เด็กชายจรินทร์  ใยสามเสน
3. นายจิรภัทร  พึ่งฤทธิ์
4. เด็กหญิงจิรภัทร์  หงันเปี่ยม
5. นางสาวจิรัชยา  ปานประเสริฐ
6. เด็กชายจีรวัฒน์  เข็มทอง
7. เด็กหญิงจุฑามณี  จิราพงษ์
8. เด็กหญิงชนิศา  ทวีสิน
9. นางสาวชลณิชา  นพพรพรหม
10. นางสาวชลธิชา  พิลาวรรณ
11. นางสาวฐิตินันท์  เสนาโกฎิ
12. เด็กหญิงณัฐฐาพร  บรรเทิงใจ
13. เด็กหญิงณัฐริดา   บรรเทิงใจ
14. นางสาวณิชากรณ์  ชาติรัตน์
15. เด็กหญิงบุญฑิตา  สุดาจันทร์
16. เด็กหญิงบุษบา  คำแจ่ม
17. นายปณิธาน  ชั่งโต
18. เด็กหญิงพีระนันท์  ยิ้มละมัย
19. นายมานนท์  รอดกันภัย
20. นางสาวลูกแก้ว  ทาศรีภู
21. เด็กหญิงวชิรากรณ์  เจริญพร
22. นายวัชสัณห์  ริยาพันธ์
23. เด็กหญิงวันลดา  พรมทอง
24. นายวันใหม่  ติคำรัมภ์
25. นางสาววิมลวรรณ  พึ่งสว่าง
26. นางสาวศิยากมล  ป้อมเกิด
27. นางสาวสาลี่  กันราช
28. นางสาวสุพรรษา  ประทุมยา
29. นางสาวอพิณญา  ตรัสรู้
30. นายอพิรเดช  อรุณแจ้ง
31. นายอภิสิทธิ์  สุดสะอาด
32. เด็กหญิงอยูมิ  ทะคะโนะ
33. เด็กหญิงอัมรา  ปุ่นจุ่น
34. นางสาวอาภาศิริ  แจ้งกระจ่าง
35. เด็กชายอโนชา  เจตมณี
36. เด็กชายเตชพัฒน์  แก้วกล่อม
37. นางสาวเนตรชนก  ทองสีกัน
38. นางสาวเบญจวรรณ  พันธุ
39. นางสาวเพชรสี  จันทะพระวัน
40. นางสาวเมธาวี  เมฆพยนต์
 
1. นางรัตนา  ฟักแฟง
2. นางสาวชลธาร  นิยม
3. นายกมล  โกมลพันธ์ุ
4. นายสมนึก  คำมีวัด
5. นางสาวชมพูนุท  ทองคำ
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.66 ทอง 8 1. นางสาวสินากาญจน์  ลอดเอี่ยม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา  รัตนนุกูลชัย
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.6 ทอง 4 1. นางสาวรัชฎาภรณ์  สุวรรณคาม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา  รัตนนุกูลชัย
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 85.33 ทอง 4 1. นางสาวชลธิชา  โตบาง
 
1. นางเมธินี  พิมแก้ว
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ป่านฉะนี้
 
1. นางสาวอารยา  กลยณี
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปิยะวรรณ  ศรีสุข
 
1. นางสาวฉัตรวิมล  มากทรัพย์
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงธิดาพร  ค้างคีรี
2. เด็กชายปกป้อง  รุ่งเเกร
 
1. นายวุฒิชัย  คำมุงคุณ
2. นางสาวประภาพร  บุญนำมา
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนกร  เรืองตาม
2. เด็กชายธวันพร  ดอนสอนเกตุ
3. เด็กชายนฤเบศน์  เทศซ้อน
4. เด็กชายนิวัฒน์  ศราชัย
5. เด็กชายนิวัตน์  ชมภูทิพย์
6. เด็กชายสิรวิชญ์  สินสมศักดิ์
7. เด็กชายอิทธิพัฒน์  อู่สำเภาทอง
8. เด็กชายแก้วขวัญ  ผิวอ่อน
 
1. นายลิขิต  เชี่ยวนาวิน
2. นายอภิรักษ์  เปียประเสริฐ
3. นายโฆษิต  แสงสิงห์
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรพันธ์   พิลึก
2. เด็กชายนพคุณ  แวงคำ
 
1. นางเชาวนี  น้อยสว่าง
2. นางสาวพรพรรณ  เจนกระบวน
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐวุฒิ   มั่นใจอารยะ
2. นายวุฒิกานต์   ชัยสาร
 
1. นายนายเอกชัย   ฉิมพลอย
2. นางสาวลดามณี    แก้วภักดี
 
31 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสราวุฒิ   บัวแก้ว
2. นางสาวอริสรา   ช่างคำ
3. นางสาวอาทิตยา   เพชรเจริญ
 
1. นางสาวพรพรรณ  เจนกระบวน
2. นางสาวพนิดา   เทพสาตรา
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนวภูมิ  มั่งม่วง
2. เด็กชายยุนด  -
3. เด็กชายอนุรักษ์  บัวสะเกษ
 
1. นายอภิชาติ  รักประสงค์
2. ว่าที่ร้อยตรีภัทรชัย  ปานดี
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปกรณ์  ภาจำรงค์
2. นายสดายุ  ขวัญยืน
3. นายอัมรินทร์  อำมาตย์
 
1. นางปทิตตา  โสภณศิริ
2. นางอุบล  ยิ้มถนอม
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยพันธ์ุ  คำชื่น
2. เด็กหญิงพัชราภา  พละกุล
3. เด็กชายภาณุฤทธิ์  กันทะลือ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภัทรชัย  ปานดี
2. นางสาวดวงอัมพร  ภาคภูมิ
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวดวงดาว  ภู่ระหงษ์
2. นายสุริยะ  คำแสน
3. นางสาวอรัญญา  พุทธพิกุล
 
1. นางสาวดวงอัมพร  ภาคภูมิ
2. ว่าที่ร้อยตรีบุญมี  วรรณศิริ
 
36 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เสาว์ยงค์
2. เด็กหญิงทิพย์ตะวัน  ภูชิตฐิติวัสส
3. เด็กหญิงพัทธ์ธีราภร  พุ่มเพ็ชร
 
1. นายฉลอง  คุณประทุม
2. นางสาวทิวาวรรณ  เดชใด
 
37 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววริศรา  นาวาผล
2. นางสาวเมธาวี  อินต๊ะปัญญา
3. นางสาวเมธาวี  ปัญญาฉลาด
 
1. นางสาวนุชศรา  เผ่าคง
2. ว่าที่ร้อยตรีบุญมี  วรรณศิริ
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชินภรณ์  ชุ่มประเสริฐ
2. นางสาวฐิตาภา  บุญมั่น
3. นางสาวพิจิตรา  แควสิงห์
 
1. นางอัฐพร  ทองย้อย
2. นางสาวนุชศรา  เผ่าคง
 
39 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศรัญญา  เฉลิมสุข
2. นางสาวศุทสินี  คล้ายวงษ์
3. นายอุ้มบุญ  กรอบจินดา
 
1. นางสาวนันท์ลินี  สดใสญาติ
2. นายอภิชาติ  รักประสงค์
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนายธีรศักดิ์  มณีสุข
2. นายวิทยากร  จันทรัตน์
3. เด็กชายสุบรรณ  สิงห์ทองห้าว
 
1. นายเกษม  แก้วกัลยา
2. นางสาวนันท์ลินี  สดใสญาติ
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ประเสริฐ
2. เด็กหญิงนันตาชา  ไทยวงศ์
3. เด็กหญิงมานิตา  น้อยนนท์
 
1. นางนุชศรา  เผ่าคง
2. นางสาวทิวาวรรณ  เดชใด
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลวรรณ  มีเฉย
2. นางสาวจีรานันท์  รอดศิริ
3. นางสาวสุภาภรณ์  เกิดแสง
 
1. นางปทิตตา  โสภณศิริ
2. นางอุบล  ยิ้มถนอม
 
43 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมยาดา  ปาปะทา
 
1. นางสาวศิรินภา  มางาม
 
44 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนัทธพงศ์  ภู่เพ็ชร
 
1. นางสาวศิรินภา  มางาม
 
45 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณรงค์ชัย  วิเศษชาติ
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  พิมพะกัน
3. เด็กหญิงวิสสุตา  นาคศรีทอง
 
1. นางสาวศิรินภา  มางาม
2. นางสาวอรวรรณ  เปียประเสริฐ
 
46 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวีรดา  เดชะดี
 
1. นางสาวอรวรรณ  เปียประเสริฐ
 
47 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปิยะชาติ  พงษหา
 
1. นางสาวอรวรรณ  เปียประเสริฐ
 
48 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีระพัฒน์  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางสาวอรวรรณ  เปียประเสริฐ
 
49 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเยาวรัตน์  เอี่ยมประพฤติ
 
1. นางสาวอรวรรณ  เปียประเสริฐ
 
50 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอรรถพล  ขำประดิษฐ์
 
1. นางสาวอรวรรณ  เปียประเสริฐ
 
51 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หงันเปี่ยม
2. เด็กชายธีรศักดิ์  แสงรัตน์
 
1. นางสาวพรพรรณ  เจนกระบวน
2. นางสาวศิรินภา  มางาม
 
52 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวัตร  วิเสโส
2. เด็กชายวรายุทธ   งอกชัยภูมิ
 
1. นางสาวพรพรรณ  เจนกระบวน
2. นางสาวศิรินภา  มางาม