สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60.05 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงทิพย์วารี  ปิ่นภู่
2. เด็กชายปฤณปภพ  มะกรูดอินทร์
3. เด็กหญิงวิยะดา  กันทะเขียว
 
1. นายไกรสิทธิ์  ตุระวิแสง
2. นางสาวปัทมา  เหมือนรักษา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 47.5 เข้าร่วม 10 1. นางสาวกรกช  เลิศสิทธรักษ์
2. นางสาวดรุณี  พ่วงอ่างทอง
3. นายสัมฤทธิ์  หะนาปติ
 
1. นางสาวปัทมา  เหมือนรักษา
2. นายไกรสิทธิ์  ตุระวิแสง
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชิดชนก  เคนานัน
2. เด็กหญิงวริศรา  จันทร์อยู่สุข
3. เด็กหญิงอินทิรา  แผลงฤทธิ์
 
1. นางสาวจิราพร  นามทอง
2. นางสาวพัชฎา  บุตรยะถาวร
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 67 ทองแดง 10 1. นางสาวกานต์ธิดา  ใจเดียว
2. นางสาวนาขวัญ  ไตรเวช
3. นางสาวพัชราภา  ลายนวล
 
1. นางสาวพัชฎา  บุตรยะถาวร
2. นางสาวจิราพร  นามทอง
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงขวัญชนก  พ่วงอ่างทอง
2. เด็กชายภคพล  กลิ่นขจร
3. เด็กชายอนุวัต  ศรีนาม
 
1. นางสาวกิยามนต์  บุตรตรีสาน
2. นางวริยาพร  โพธิ์สุข
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นายจิรวัฒน์  ฉายอรุณ
2. นายธนเทพ  สิทธิยา
3. นายสิทธิกร  สระทองพิมพ์
 
1. นางวริยาพร  โพธิ์สุข
2. นางสาวกิยามนต์  บุตรตรีสาน
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77 เงิน 13 1. เด็กหญิงฉัตรพร  ขาวขำ
2. เด็กหญิงพิมลวรรณ  วงษ์ธานี
3. เด็กชายอภิญญา  จุลสวัสดิ์
 
1. นางสาวจีระนันท์  สรรพเจริญสิน
2. นางสาวกมลวรรณ  สมบัติดี
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.67 ทอง 6 1. นางสาวณัฐภัทร  เพียรใหม่
2. นายพรเทพ  โพธิ์ทอง
3. นางสาวมลิณี  วันศิริสุข
 
1. นางสาววิภา  กองโคกสูง
2. นางสาวศศิโรจน์  ชูสกุล
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ชินศรี
2. เด็กหญิงมนต์ปรีญา  แหยมพรามห์
 
1. นายไกรสิทธิ์  ตุระวิแสง
2. นางรัตชนีวัล  สวนเพลง
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศุภกานต์  บุญโกฎิ
2. นายสหรัฐ  แก้วกนก
 
1. นายกิตติพศ  โกนสันเทียะ
2. นางสาวลลนา  วิชัยขัทคะ
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายพิษณุ  กลิ่นขจร
2. เด็กชายอำนาจ  สุรวดี
 
1. นางสาวลลนา  วิชัยขัทคะ
2. นายกิตติพศ  โกนสันเทียะ
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิทักษ์  สมอินทร์
2. เด็กชายวรินทร  ภัคจิราภิญโญ
 
1. นางสาวลลนา  วิชัยขัทคะ
2. นางสาวบุญฑริกา  ทองหล่อ