สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ไชยเยต
 
1. นายวัฒนชัย   สนุ่นดี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 6 1. นางสาวธัชริดา  จิตต์โสภักตร์
 
1. นางรัชนี  เชื่อมทองเจือ
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายธนพนธ์  ชมชื่น
2. เด็กชายปิติภัทร  สัตยวงศ์
3. เด็กชายภควัต  มังอินสา
 
1. นายสนธยา  นิธิธนิโยปกรณ์
2. นางสาววันเพ็ญ  ชื่นมาลา
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นางสาวณัฐทิชา  พงศ์อุดมจินดา
2. นายอภิชัย  ปัญญานวล
3. นางสาวอภิญญา  โอษฐยิ้มพราย
 
1. นางกนกภรณ์  ดาบพิมพ์ศรี
2. นางรัชนี  เชื่อมทองเจือ
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กชายธนกฤต  ใจรัก
2. เด็กชายศิรวัฒน์  ภักดี
3. เด็กชายสราวุธ  กางกองจับ
 
1. นางสาวนิตยา  ไวการไถ
2. นางกนกภรณ์  ดาบพิมพ์ศรี
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 7 1. นายกณตภาค  ถนัดรบ
2. นายณัฐดนัย  แก้วจันทร์
3. นายวิวัฒน์  สุดสาคร
 
1. นางกนกภรณ์  ดาบพิมพ์ศรี
2. นางสาวปวีณอร  จันทร์เพชร
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ปงเสด
2. เด็กชายณัฐนนท์  โพล้งอยู่
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ศรีทอง
2. นางสาววราภรณ์  ธิมาชัย
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 8 1. นายวรวัฒน์  ทรัพย์ยุทธ์
2. นายวันเฉลิม  แก้วทองเกลอ
 
1. นางสาวปวีณอร  จันทร์เพชร
2. นางสาวจุฑารัตน์  ศรีทอง
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงรัตน์มณี  วงศ์พิพิธ
 
1. นายวัฒนชัย  สนุ่นดี
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นายกิตติศักดิ์  สันติพจนานันทน์
 
1. นายวัฒนชัย  สนุ่นดี
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงนิยดา  กันภูมิ
2. เด็กหญิงโชติกา  แป้งทา
 
1. นายสนธยา  นิธิธนิโยปกรณ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวชนินาถ  โตใหญ่
 
1. นายสนธยา  นิธิธนิโยปกรณ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กชายประจักษ์  กาดนอก
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ศรีทอง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 10 1. นางสาววรนิษฐา  เนียมศรี
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ชื่นมาลา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 61 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงธมนรักษ์  ธนาสัมผัสชัย
 
1. นางสาวนิตยา  ไวการไถ