สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนดล  ชัยวิชู
2. เด็กชายวชิรวิทย์  ศึกษาชาติ
 
1. นางสาวจิราพร  เหมพุทธ
2. นางมณีวรรณ  เหมือนนาค
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 61.67 ทองแดง 7 1. เด็กชายสมยศ  ป้อมพยัคฆ์
2. เด็กชายสิปปกร  ผิวผ่อง
 
1. นางสาวจิราพร  เหมพุทธ
2. นางสาววิชญาภา  โพธิ์นวม
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กชายลัทธพล  วงษ์งาม
2. เด็กชายศิฐิสัณฑ์  เสมอศิลป์
 
1. นางสาวซ่อนกลิ่น  คงหนู
2. นายอาทิตย์  เรียงสาทร
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอนาวิล  เคลือบหมื่นไว
2. นายโสภณวิชญ์  เนียมศรี
 
1. นางสาวจิราพร  เหมพุทธ
2. นางสาววิชญาภา  โพธิ์นวม
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายกิตตินันท์  แก้วกำพล
2. เด็กชายรัชพล  มะโนคำ
 
1. นายอาทิตย์  เรียงสาทร
2. นางสาววิชญาภา  โพธิ์นวม
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทินภัทร  มีเทศ
2. นายภูมินทร์  ชาญนรา
 
1. นายอาทิตย์  เรียงสาทร
2. นางสาววิชญาภา  โพธิ์นวม
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 60.6 ทองแดง 9 1. นางสาวกัญธิญา  บุตรไธสง
2. นางสาวนรากร  เข็มทอง
 
1. นางสาวจิราพร  เหมพุทธ
2. นางสาววิชญาภา  โพธิ์นวม
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กชายกิติพงษ์  กองโชค
2. เด็กชายวรวิทย์  อุ่นวิเศษ
 
1. นางสาวซ่อนกลิ่น  คงหนู
2. นางมณีวรรณ  เหมือนนาค
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงกานติมา  เที่ยงนนดา
2. เด็กชายชิติพัทธ์  หมัดจันทร์
 
1. นางมณีวรรณ  เหมือนนาค
2. นางสาวซ่อนกลิ่น  คงหนู
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวพณาวรรณ  อินทรโสภา
2. นางสาวอลิษา  จันทจร
 
1. นางสาวจิราพร  เหมพุทธ
2. นางสาววิชญาภา  โพธิ์นวม
 
11 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 1. นางสาวจิตรลดา  เต้ยสุวรรณ
2. นายทักดนัย  มุขศรี
3. นายวรภัทร  เอื้อวงษ์
 
1. นางสาวจิราพร  เหมพุทธ
2. นายสมเจตน์  เหมือนนาค
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 14 1. นายณัฐพงษ์  เรืองขจร
2. นายนฤเบศร์  ดอกละมุด
 
1. นายอาทิตย์  เรียงสาทร
2. นางสาววิชญาภา  โพธิ์นวม