สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ผลงาม
2. เด็กชายพิพัฒน์  ประดิษฐภู่
3. เด็กชายวรรณชนะ  เอี่ยมอ้น
4. เด็กชายวสุรัตน์  บุญนิยม
5. เด็กชายวุฒิชัย  ทุ่งไธสงค์
6. เด็กชายวุฒิไกร  มัณยานนท์
7. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ชาญนรา
8. เด็กชายไรวินทร์  ถิ่นพายัพ
 
1. นางสาววาสิฏฐี  ถมจอหอ
2. นายชินพันธ์  ไชยฉัตรโรจน์
3. นายฐานันดร์  ตรีโอสถ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฏฐชัย  ศรีเรือนสร้อย
2. นายณัฏฐชานนท์  เสนาะศัพย์
3. นายณัฐดนัย  แก้วจันทร์
4. นายธนวันต์  ตาดอยู่
5. นายมนต์ไทย  แดนกมล
6. นายวชรินทร์  บัวเหล็ก
 
1. นายธานันทร์  ศูนย์กลาง
2. นายชินพันธ์  ไชยฉัตรโรจน์
3. นายเอนก  เนื่องเสวก
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงจันจิรา  ธนะเนตร
2. เด็กชายพงษ์ศิริ  ใหญ่โสมานัง
3. เด็กหญิงมนัฐชญา  ปลื้มเนตร
 
1. นายทรงศักดิ์  อะโน
2. นางสาวภัทราภรณ์  แก้วสอน
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวกัญญารัตน์  มั่นต่าย
2. นางสาวพรรภษา  ประกอบกิจ
3. นางสาวศศิกาญจน์  สถิตดร
 
1. นายทรงศักดิ์  อะโน
2. นางสาวทัชชกร  มอญภาษา
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ปานขุนทด
2. เด็กชายณัฐพงษ์  แซ่ตั้ง
3. เด็กหญิงปนัดดา  ขันละ
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  แก้วสอน
2. นางสาวทัชชกร  มอญภาษา
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอรวรรณ  ไชยสีหา
2. นางสาวอัญญาวีร์  อัครทวีวรรัฐ
3. นางสาวเพ็ญนภา  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  แก้วสอน
2. นางสาวทัชชกร  มอญภาษา