สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุจิณณา  ดวงสมร
 
1. นางมาลินี  ชื่นกมล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 87.08 ทอง 6 1. นางสาวอมรวดี  วงษ์งาม
 
1. นางมาลินี  ชื่นกมล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  แสงท่านั่ง
 
1. นางสาวขวัญประชา  ขอเจือกลาง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 69.5 ทองแดง 4 1. นางสาวธนัชญา  เหลื่อมอุไร
 
1. นางสาวขวัญประชา  ขอเจือกลาง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  ไชย์ศรี
 
1. นางสาวภัทรา  สังข์ประสิทธิ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง 8 1. นางสาวศุภานัน  แก้วเมืองปัก
 
1. นางสาวภัทรา  สังข์ประสิทธิ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 76.3 เงิน 12 1. เด็กหญิงพัชรี  บุญเกิด
 
1. นางสาวณัทภัค  พลยาง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 1. นางสาวบังอร  โพธิ์ชนี
 
1. นางสาวณัทภัค  พลยาง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 50.98 เข้าร่วม 10 1. นางสาววชิราภรณ์  พรมวิจิตร
 
1. นางฉวีวรรณ  คำสอน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  ชุ่มมงคล
2. เด็กหญิงสกาวใจ  เป้าไธสง
 
1. นางฉวีวรรณ  คำสอน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิดาภา  โพธิ์สุข
2. เด็กหญิงนันท์นลิน  นาคนายม
 
1. นายวชิระ  เกษตรเวทิน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 84 ทอง 10 1. นางสาวสุชาดา  จันทร์คงช่วย
 
1. นายวชิระ  เกษตรเวทิน