สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุจิณณา  ดวงสมร
 
1. นางมาลินี  ชื่นกมล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 87.08 ทอง 6 1. นางสาวอมรวดี  วงษ์งาม
 
1. นางมาลินี  ชื่นกมล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  แสงท่านั่ง
 
1. นางสาวขวัญประชา  ขอเจือกลาง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 69.5 ทองแดง 4 1. นางสาวธนัชญา  เหลื่อมอุไร
 
1. นางสาวขวัญประชา  ขอเจือกลาง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  ไชย์ศรี
 
1. นางสาวภัทรา  สังข์ประสิทธิ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง 8 1. นางสาวศุภานัน  แก้วเมืองปัก
 
1. นางสาวภัทรา  สังข์ประสิทธิ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 76.3 เงิน 12 1. เด็กหญิงพัชรี  บุญเกิด
 
1. นางสาวณัทภัค  พลยาง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 1. นางสาวบังอร  โพธิ์ชนี
 
1. นางสาวณัทภัค  พลยาง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 50.98 เข้าร่วม 10 1. นางสาววชิราภรณ์  พรมวิจิตร
 
1. นางฉวีวรรณ  คำสอน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  ชุ่มมงคล
2. เด็กหญิงสกาวใจ  เป้าไธสง
 
1. นางฉวีวรรณ  คำสอน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิดาภา  โพธิ์สุข
2. เด็กหญิงนันท์นลิน  นาคนายม
 
1. นายวชิระ  เกษตรเวทิน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 84 ทอง 10 1. นางสาวสุชาดา  จันทร์คงช่วย
 
1. นายวชิระ  เกษตรเวทิน
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ไชยเยต
 
1. นายวัฒนชัย   สนุ่นดี
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 6 1. นางสาวธัชริดา  จิตต์โสภักตร์
 
1. นางรัชนี  เชื่อมทองเจือ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายธนพนธ์  ชมชื่น
2. เด็กชายปิติภัทร  สัตยวงศ์
3. เด็กชายภควัต  มังอินสา
 
1. นายสนธยา  นิธิธนิโยปกรณ์
2. นางสาววันเพ็ญ  ชื่นมาลา
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นางสาวณัฐทิชา  พงศ์อุดมจินดา
2. นายอภิชัย  ปัญญานวล
3. นางสาวอภิญญา  โอษฐยิ้มพราย
 
1. นางกนกภรณ์  ดาบพิมพ์ศรี
2. นางรัชนี  เชื่อมทองเจือ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กชายธนกฤต  ใจรัก
2. เด็กชายศิรวัฒน์  ภักดี
3. เด็กชายสราวุธ  กางกองจับ
 
1. นางสาวนิตยา  ไวการไถ
2. นางกนกภรณ์  ดาบพิมพ์ศรี
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 7 1. นายกณตภาค  ถนัดรบ
2. นายณัฐดนัย  แก้วจันทร์
3. นายวิวัฒน์  สุดสาคร
 
1. นางกนกภรณ์  ดาบพิมพ์ศรี
2. นางสาวปวีณอร  จันทร์เพชร
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ปงเสด
2. เด็กชายณัฐนนท์  โพล้งอยู่
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ศรีทอง
2. นางสาววราภรณ์  ธิมาชัย
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 8 1. นายวรวัฒน์  ทรัพย์ยุทธ์
2. นายวันเฉลิม  แก้วทองเกลอ
 
1. นางสาวปวีณอร  จันทร์เพชร
2. นางสาวจุฑารัตน์  ศรีทอง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงรัตน์มณี  วงศ์พิพิธ
 
1. นายวัฒนชัย  สนุ่นดี
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นายกิตติศักดิ์  สันติพจนานันทน์
 
1. นายวัฒนชัย  สนุ่นดี
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงนิยดา  กันภูมิ
2. เด็กหญิงโชติกา  แป้งทา
 
1. นายสนธยา  นิธิธนิโยปกรณ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวชนินาถ  โตใหญ่
 
1. นายสนธยา  นิธิธนิโยปกรณ์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กชายประจักษ์  กาดนอก
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ศรีทอง
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 10 1. นางสาววรนิษฐา  เนียมศรี
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ชื่นมาลา
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 61 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงธมนรักษ์  ธนาสัมผัสชัย
 
1. นางสาวนิตยา  ไวการไถ
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60.05 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงทิพย์วารี  ปิ่นภู่
2. เด็กชายปฤณปภพ  มะกรูดอินทร์
3. เด็กหญิงวิยะดา  กันทะเขียว
 
1. นายไกรสิทธิ์  ตุระวิแสง
2. นางสาวปัทมา  เหมือนรักษา
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 47.5 เข้าร่วม 10 1. นางสาวกรกช  เลิศสิทธรักษ์
2. นางสาวดรุณี  พ่วงอ่างทอง
3. นายสัมฤทธิ์  หะนาปติ
 
1. นางสาวปัทมา  เหมือนรักษา
2. นายไกรสิทธิ์  ตุระวิแสง
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชิดชนก  เคนานัน
2. เด็กหญิงวริศรา  จันทร์อยู่สุข
3. เด็กหญิงอินทิรา  แผลงฤทธิ์
 
1. นางสาวจิราพร  นามทอง
2. นางสาวพัชฎา  บุตรยะถาวร
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 67 ทองแดง 10 1. นางสาวกานต์ธิดา  ใจเดียว
2. นางสาวนาขวัญ  ไตรเวช
3. นางสาวพัชราภา  ลายนวล
 
1. นางสาวพัชฎา  บุตรยะถาวร
2. นางสาวจิราพร  นามทอง
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงขวัญชนก  พ่วงอ่างทอง
2. เด็กชายภคพล  กลิ่นขจร
3. เด็กชายอนุวัต  ศรีนาม
 
1. นางสาวกิยามนต์  บุตรตรีสาน
2. นางวริยาพร  โพธิ์สุข
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นายจิรวัฒน์  ฉายอรุณ
2. นายธนเทพ  สิทธิยา
3. นายสิทธิกร  สระทองพิมพ์
 
1. นางวริยาพร  โพธิ์สุข
2. นางสาวกิยามนต์  บุตรตรีสาน
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77 เงิน 13 1. เด็กหญิงฉัตรพร  ขาวขำ
2. เด็กหญิงพิมลวรรณ  วงษ์ธานี
3. เด็กชายอภิญญา  จุลสวัสดิ์
 
1. นางสาวจีระนันท์  สรรพเจริญสิน
2. นางสาวกมลวรรณ  สมบัติดี
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.67 ทอง 6 1. นางสาวณัฐภัทร  เพียรใหม่
2. นายพรเทพ  โพธิ์ทอง
3. นางสาวมลิณี  วันศิริสุข
 
1. นางสาววิภา  กองโคกสูง
2. นางสาวศศิโรจน์  ชูสกุล
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ชินศรี
2. เด็กหญิงมนต์ปรีญา  แหยมพรามห์
 
1. นายไกรสิทธิ์  ตุระวิแสง
2. นางรัตชนีวัล  สวนเพลง
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศุภกานต์  บุญโกฎิ
2. นายสหรัฐ  แก้วกนก
 
1. นายกิตติพศ  โกนสันเทียะ
2. นางสาวลลนา  วิชัยขัทคะ
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายพิษณุ  กลิ่นขจร
2. เด็กชายอำนาจ  สุรวดี
 
1. นางสาวลลนา  วิชัยขัทคะ
2. นายกิตติพศ  โกนสันเทียะ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิทักษ์  สมอินทร์
2. เด็กชายวรินทร  ภัคจิราภิญโญ
 
1. นางสาวลลนา  วิชัยขัทคะ
2. นางสาวบุญฑริกา  ทองหล่อ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ฉิมมา
2. เด็กหญิงปาณิศา   ผดุง
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  เทพสมพร
4. เด็กหญิงศศิวิมล  สุพงษ์
5. เด็กหญิงอนุสรา  มักผล
 
1. นายเอนก  เนื่องเสวก
2. นายชินพันธ์  ไชยฉัตรโรจน์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.65 ทอง 5 1. นางสาวณัฐกมล  ทดทัย
2. นางสาวณัฐณิชา   ธนโชติธีรภัทร
3. นางสาวปาริฉัตร  กาฬภักดี
4. นางสาวมัลลิกา  เวียงคำ
5. นางสาวมุฑิตา  มีม้วน
 
1. นายเอนก  เนื่องเสวก
2. นายชินพันธ์  ไชยฉัตรโรจน์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  บุญแสน
2. เด็กหญิงชลธิชา   พุทธจรรยา
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  วงษ์ค้ำ
4. เด็กหญิงภัคภิญญา  ธรรมจิต
5. เด็กหญิงอภิชญา  เมยานนท์
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  ร่วมรักษ์
2. นางสาวชนิดา  ดึงดาล
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 1. นายคามินทร์  มะหะหมัด
2. นางสาวชาลิสา  เลิศธนพาณิชย์
3. นางสาวนิสิตา  กันภูมิ
4. นายสรวิศร์  แป้นเงิน
5. นางสาวสิริพักตร์  สวัสดีพุทรา
 
1. นายสิชล  ชัยโชค
2. นางดวงธิดา  บรรเทิงจิตร์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวญานิศา  ภูมิไชยา
2. นางสาวธนัสถา  พุทธิสา
3. นางสาวนนทินี  แนวทวิต
4. นางสาวภัคจิรา  ตุ้ยศักดิ์
5. นางสาวเมธิณี  ลิ่มดุลย์
 
1. นายเอนก  เนื่องเสวก
2. นายชินพันธ์  ไชยฉัตรโรจน์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 75.98 เงิน 11 1. เด็กหญิงนภัสสร  โพธิ์วงษ์
 
1. นางสาววิภารัตน์   วงษ์ดวงแก้ว
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 69.3 ทองแดง 9 1. นางสาวอมรรัตน์  วิญญาณ
 
1. นางโฉมสอางค์  คชพันธ์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.66 ทอง 9 1. เด็กชายปัญญา  นิธิธนิโยปกรณ์
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ช่างไม้
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  ร่วมรักษ์
2. นางสาวชนิดา  ดึงดาล
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิจิตรา  ทองไทย
2. นายวิสิฐพงษ์  ไชยฟู
 
1. นายสิชล  ชัยโชค
2. นางดวงธิดา  บรรเทิงจิตร์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 88.665 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณภัทร  คำดี
2. เด็กชายถิรพุทธิ์  โตมีบุญ
3. เด็กชายธนดล  ชัยวิชู
4. นางสาวธนัชพร  แท่งทอง
5. นางสาวนันทนา  นนทวิศรุต
6. นางสาวปลายฟ้า  โพล้งอยู่
7. เด็กชายพิพิธพงษ์  แสนสุข
8. เด็กชายภรัณยู  รูปไธสง
9. นางสาวภัทรวรินทร์  ศรีชัย
10. เด็กหญิงสวิตตา  ลาวเนือง
 
1. นายนักรบ  ฤทธิสาร
2. นายชัชชัย  ชูชิด
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 13 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ปัชฌาบุตร
2. เด็กหญิงนัทนรี  มุกดาดวง
 
1. นางสาวธันรัตน์  พ่วงพลับ
2. นายศุภวัทน์  เทียมมาลา
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75 เงิน 10 1. นางสาวกรรณิการ์   พรมแตง
2. นางสาวพิชญธิดา  พูนศรีสวัสดิ์
 
1. นายศุภวัทน์  เทียมมาลา
2. นางสาวธันรัตน์  พ่วงพลับ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีภักดี
 
1. นางสาวปสิราภา  เกลี้ยงประไพ
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษฎา  ขุยชัยภูมิ
2. นางสาวกันยารัตน์  ดาวหาง
3. เด็กหญิงจันทกานต์  แคนติ
4. นางสาวชัญญา  ทรัพย์ใหญ่
5. นางสาวชัญญานุช  เสวตวัน
6. นายณภัทร  โคมน้อย
7. นางสาวณัฐกานต์  เพ็งสุพรรณ
8. นายณัฐพงษ์  หงอกสิมมา
9. นายธนะพัฒน์  วิเศษสุระวงศ์
10. นายธนากร  เพ็ญธิสาร
11. นายธีรพงษ์  แสงหิรัญ
12. นายธีรพล  แนวทวิต
13. เด็กหญิงนาตาซา  มะหะหมัด
14. นางสาวนิญาดา  สอนมาลา
15. นางสาวนิศาชล  นาคงาม
16. นายปัญนวัตน์  เปลรินทร์
17. เด็กชายปัณณธร  โภคสมบัติ
18. นางสาวปิยวรรณ  วุฒิศักดิ์
19. นางสาวพัชรี  เกษสัตถา
20. เด็กหญิงพิญาดา  แก้วบุญเรือง
21. นางสาวพิมพ์มาดา  พันธ์มณี
22. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สวยเอี่ยม
23. นางสาวภัณฑรา  เหมือนมีโชค
24. นางสาวภัทรวรรณ  นาคนายม
25. นายภูวดล  เลาวิชุวกรนุกูล
26. นายรัชชานนท์  นิ่มเชียง
27. นางสาวรุ่งนภา  ไชยสิงห์
28. นางสาวฤดีมล  ฉ่ำพิพัฒน์
29. เด็กหญิงวรรณวิษา  กุณวรรณ์
30. นายวาที  พรทิพย์เทวา
31. เด็กหญิงสุวนันท์  นุชชัยภูมิ
32. นายสุวิจัก  ถิ่นพายัพ
33. เด็กหญิงอรวรรณ  เอี่ยมอ้น
34. เด็กหญิงอรวรรณ  รังสรรค์
35. นางสาวอรสา  จองคำ
36. นางสาวอาทิตยา  เฟื่องนคร
37. เด็กหญิงอารยา  หอยแก้ว
38. นางสาวเกวลิณ  จั่นประเสริฐ
39. นายเกียรติศักดิ์  ธรรมโชติ
40. นายเมธี  นินสีนวล
 
1. นายปัญจพล  ปิตินานนท์
2. นายธนากร  ลาวเนือง
3. นางสาวปสิราภา  เกลี้ยงประไพ
4. นางสาวธันยธรณ์  ปริภัณฑาภรณ์
5. นายภานุภาคย์  ศรีคำอ่อน
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เสนานุช
2. เด็กหญิงกรรวี  สุกสนอง
3. เด็กชายกฤตยากร  ปรัชญาอภิบาล
4. เด็กหญิงกฤษณา  นุชชัยภูมิ
5. เด็กชายกิตติพัฒน์  มะลิลา
6. เด็กหญิงกิตติยา  ใจเที่ยงธรรม
7. เด็กหญิงจันทกานต์  แคนติ
8. เด็กชายจีเติ้น  ฮาว
9. เด็กชายฉัตรชัย  คงแสงพันธ์
10. เด็กหญิงชัญญา   ทรัพย์ใหญ่
11. เด็กหญิงณัฐวรรณ  สัตตบุศย์
12. เด็กหญิงณัฐวรรณ  สีดาสอน
13. เด็กหญิงณิชากร  เหมือนเมือง
14. เด็กหญิงธนวนิดา  การวิริยะไพบูลย์
15. เด็กหญิงนฤมล  สวนสิน
16. เด็กหญิงนุ๊ก  พงษ์กะฐิน
17. เด็กหญิงปพิชญา  เด่นชลชัย
18. เด็กชายปัณณธร  ขำเขียว
19. เด็กชายปัณณธร  โภคสมบัติ
20. เด็กหญิงพิรดา  แก้วพรม
21. เด็กชายภูวเนตร  จำปา
22. เด็กชายภูเดช  เย็นใย
23. เด็กหญิงลดาพร  ยศวันทา
24. เด็กชายวรรณชนะ  เอี่ยมอ้น
25. เด็กหญิงศรัณย์พร  เสือจำศิล
26. เด็กชายศรายุทธ  สารศิริ
27. เด็กชายศิรวัฒน์  ภักดี
28. เด็กชายศุภเดช  อุทัย
29. เด็กหญิงสมนึก  บางใย
30. เด็กหญิงสุชาวดี  นาน่องโกรน
31. นายสุวิจัก  ถิ่นพายัพ
32. เด็กชายอนุชา  มาคำพันธ์
33. เด็กหญิงอรวรรณ  เอี่ยมอ้น
34. เด็กหญิงอรวรรณ  รังสรรค์
35. เด็กหญิงอารยา  หอยแก้ว
36. เด็กชายเขมรัตน์  เภาพันธ์
37. เด็กหญิงเพชรชมพู  ชาญนรา
38. เด็กหญิงเสาวคนธ์  ส่องสว่าง
39. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แซ่เอีย
40. เด็กหญิงไอรินลดา  นาพรม
 
1. นายปัญจพล  ปิตินานนท์
2. นายธนากร  ลาวเนือง
3. นางสาวปสิราภา  เกลี้ยงประไพ
4. นางสาวธันยธรณ์  ปริภัณฑาภรณ์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลชนก  ธาราไพศาล
2. นายกฤษฎา  ขุยชัยภูมิ
3. นางสาวกัลย์สุดา  กัลยา
4. นางสาวจีรนันท์  รักษากลิ่น
5. นางสาวชัญญานุช  เสวตวัน
6. นายชาญวุฒิ  ชาบัวน้อย
7. นายชินวัตร  ซินฮาด
8. นางสาวฐิติรัชช์  ยอดมณี
9. นางสาวทิพภาวรรณ  แสนดวง
10. นางสาวธนพร  ยะวงษา
11. นายธนากร  เพ็ญธิสาร
12. นางสาวธมลวรรณ  สีหบัณฑ์
13. นางสาวธัญญลักษณ์  ผองจันที
14. นางสาวธัญลักษณ์  รูปไธสง
15. นางสาวธันยพร  เที่ยงธรรม
16. นายธีรพงษ์  แสงหิรัญ
17. นางสาวนภสร  มหาทรัพย์
18. นางสาวนภัสนันท์  เพ็งพิพาทย์
19. นางสาวนาตาซา  ชัยมงคล
20. นางสาวนิญาดา  สอนมาลา
21. นางสาวปภัสสร  จาลินวงค์
22. นางสาวปิยวรรณ  วุฒิศักดิ์
23. นางสาวพัชรี  เกษสัตถา
24. นายพูลพิพัฒน์  ดวงกระจาย
25. นายภูวดล  เลาวิชุวกรนุกูล
26. นางสาวยุพาวรรณ  ทองประกอบ
27. นายรัชชานนท์  นิ่มเชียง
28. นางสาวฤดีมล  ฉ่ำพิพัฒน์
29. นายวาที  พรทิพย์เทวา
30. นายวุฒิโรจน์  เสนาะจำนงค์
31. นางสาวศศิภา  เทียนแจ่ม
32. นายสิทธิพล  รวมแก้ว
33. นางสาวสุจิตรา  บุญแหลม
34. นางสาวสุนิสา  เสือป่า
35. นางสาวสุมินตรา  คำอั่น
36. นางสาวอรทัย  จินะป๊อก
37. นางสาวอรสา  จองคำ
38. นายเกียรติศักดิ์  ธรรมโชติ
39. นางสาวเบญญาภา  ว่องพิชิตกุล
 
1. นายปัญจพล  ปิตินานนท์
2. นายธนากร  ลาวเนือง
3. นางสาวปสิราภา  เกลี้ยงประไพ
4. นางสาวธันยธรณ์  ปริภัณฑาภรณ์
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 50.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงอรชุมา  แก้วจรูญ
 
1. นายพลวัฒน์  สุขคลี่
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 -1 -    
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 45.33 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายเจษฎากรณ์  เสนาะเสียง
 
1. นางสาวชนัญชิดา  รัตนภักดี
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 78.66 เงิน 6 1. นายยุธทชัย  มีมุข
 
1. นางสาววิริยาภรณ์  สมานพันธ์
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 77.67 เงิน 4 1. เด็กชายพสิษฐ์  ล้อศรีเมือง
 
1. นางสาววาสิฏฐี  ถมจอหอ
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 9 1. นางสาวพราวพิลาศ  โหมดตาด
 
1. นางสาวทัชชกร  มอญภาษา
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 83.4 ทอง 4 1. นายคุณวุฒิ  สุพงษ์
2. นายธีรภัทร  เคนโม
3. นางสาวสาวิตรี  ขจรเกียรติพัฒนา
4. นางสาวสุภัสสรา  บัวแดง
5. นางสาวอาทิตยา  โสนามิตร
 
1. นายพลวัฒน์  สุขคลี่
2. นายบำรุงศักดิ์  หลักม่วง
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 69 ทองแดง 4 1. นายณัทธนเดช  อารีรัตน์
2. นางสาวนรินทร  คำภาปัตน์
3. นางสาวปุณยนุช  ทรัพย์โชติกวิน
4. นายศรศักดิ์  ไทยบำรุง
5. นางสาวเอื้อกานต์  จิรดิลก
 
1. นางสาวพินิภา  มะธิตะถัง
2. นายธชยธรณ์  สิงห์สุทัศน์
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายณวรรธ  ไกรศรีวรรธนะ
2. เด็กชายเอกภพ  เติมกระโทก
 
1. นางสาววิริยาภรณ์  สมานพันธ์
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 1. นางสาวชมพูนุช  สุวรรณพิทักษ์
 
1. นางสาววิริยาภรณ์  สมานพันธ์
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ผลงาม
2. เด็กชายพิพัฒน์  ประดิษฐภู่
3. เด็กชายวรรณชนะ  เอี่ยมอ้น
4. เด็กชายวสุรัตน์  บุญนิยม
5. เด็กชายวุฒิชัย  ทุ่งไธสงค์
6. เด็กชายวุฒิไกร  มัณยานนท์
7. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ชาญนรา
8. เด็กชายไรวินทร์  ถิ่นพายัพ
 
1. นางสาววาสิฏฐี  ถมจอหอ
2. นายชินพันธ์  ไชยฉัตรโรจน์
3. นายฐานันดร์  ตรีโอสถ
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฏฐชัย  ศรีเรือนสร้อย
2. นายณัฏฐชานนท์  เสนาะศัพย์
3. นายณัฐดนัย  แก้วจันทร์
4. นายธนวันต์  ตาดอยู่
5. นายมนต์ไทย  แดนกมล
6. นายวชรินทร์  บัวเหล็ก
 
1. นายธานันทร์  ศูนย์กลาง
2. นายชินพันธ์  ไชยฉัตรโรจน์
3. นายเอนก  เนื่องเสวก
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงจันจิรา  ธนะเนตร
2. เด็กชายพงษ์ศิริ  ใหญ่โสมานัง
3. เด็กหญิงมนัฐชญา  ปลื้มเนตร
 
1. นายทรงศักดิ์  อะโน
2. นางสาวภัทราภรณ์  แก้วสอน
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวกัญญารัตน์  มั่นต่าย
2. นางสาวพรรภษา  ประกอบกิจ
3. นางสาวศศิกาญจน์  สถิตดร
 
1. นายทรงศักดิ์  อะโน
2. นางสาวทัชชกร  มอญภาษา
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ปานขุนทด
2. เด็กชายณัฐพงษ์  แซ่ตั้ง
3. เด็กหญิงปนัดดา  ขันละ
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  แก้วสอน
2. นางสาวทัชชกร  มอญภาษา
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอรวรรณ  ไชยสีหา
2. นางสาวอัญญาวีร์  อัครทวีวรรัฐ
3. นางสาวเพ็ญนภา  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  แก้วสอน
2. นางสาวทัชชกร  มอญภาษา
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนดล  ชัยวิชู
2. เด็กชายวชิรวิทย์  ศึกษาชาติ
 
1. นางสาวจิราพร  เหมพุทธ
2. นางมณีวรรณ  เหมือนนาค
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 61.67 ทองแดง 7 1. เด็กชายสมยศ  ป้อมพยัคฆ์
2. เด็กชายสิปปกร  ผิวผ่อง
 
1. นางสาวจิราพร  เหมพุทธ
2. นางสาววิชญาภา  โพธิ์นวม
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กชายลัทธพล  วงษ์งาม
2. เด็กชายศิฐิสัณฑ์  เสมอศิลป์
 
1. นางสาวซ่อนกลิ่น  คงหนู
2. นายอาทิตย์  เรียงสาทร
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอนาวิล  เคลือบหมื่นไว
2. นายโสภณวิชญ์  เนียมศรี
 
1. นางสาวจิราพร  เหมพุทธ
2. นางสาววิชญาภา  โพธิ์นวม
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายกิตตินันท์  แก้วกำพล
2. เด็กชายรัชพล  มะโนคำ
 
1. นายอาทิตย์  เรียงสาทร
2. นางสาววิชญาภา  โพธิ์นวม
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทินภัทร  มีเทศ
2. นายภูมินทร์  ชาญนรา
 
1. นายอาทิตย์  เรียงสาทร
2. นางสาววิชญาภา  โพธิ์นวม
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 60.6 ทองแดง 9 1. นางสาวกัญธิญา  บุตรไธสง
2. นางสาวนรากร  เข็มทอง
 
1. นางสาวจิราพร  เหมพุทธ
2. นางสาววิชญาภา  โพธิ์นวม
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กชายกิติพงษ์  กองโชค
2. เด็กชายวรวิทย์  อุ่นวิเศษ
 
1. นางสาวซ่อนกลิ่น  คงหนู
2. นางมณีวรรณ  เหมือนนาค
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงกานติมา  เที่ยงนนดา
2. เด็กชายชิติพัทธ์  หมัดจันทร์
 
1. นางมณีวรรณ  เหมือนนาค
2. นางสาวซ่อนกลิ่น  คงหนู
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวพณาวรรณ  อินทรโสภา
2. นางสาวอลิษา  จันทจร
 
1. นางสาวจิราพร  เหมพุทธ
2. นางสาววิชญาภา  โพธิ์นวม
 
82 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 1. นางสาวจิตรลดา  เต้ยสุวรรณ
2. นายทักดนัย  มุขศรี
3. นายวรภัทร  เอื้อวงษ์
 
1. นางสาวจิราพร  เหมพุทธ
2. นายสมเจตน์  เหมือนนาค
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 14 1. นายณัฐพงษ์  เรืองขจร
2. นายนฤเบศร์  ดอกละมุด
 
1. นายอาทิตย์  เรียงสาทร
2. นางสาววิชญาภา  โพธิ์นวม
 
84 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ศิริภาค
2. เด็กชายนนท์กฤช  นามเสนา
3. เด็กชายปุณณพัฒน์  เกินพา
 
1. นางสาวจิราพร  เหมพุทธ
2. นางสาววิชญาภา  โพธิ์นวม
 
85 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติพงษ์  ถิ่นพายัพ
2. นายธนายุต  วงศ์คุ้มพงษ์
3. นายอนุชา  สุขสมบูรณ์
 
1. นายอาทิตย์  เรียงสาทร
2. นางมณีวรรณ  เหมือนนาค
 
86 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนวัฒน์  อู่ทอง
2. นายรัตติโชติ  บุญสิงห์
3. นายศักดิ์ศิริ  จันทะมาตร
 
1. นายอาทิตย์  เรียงสาทร
2. นางมณีวรรณ  เหมือนนาค
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นายนพรัตน์  เม่นสุวรรณ์
2. นางสาวศิริกุล  บุญช่วย
3. นายเทพนิทัศน์  คล้ายเชียงราก
 
1. นางเสาวนีย์  ดาบทอง
2. นางสาววิมาลัย  ภุูอินนา
 
88 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  วงษ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สอนสนาม
3. เด็กหญิงธนัยนันท์  กาญจนพิบูลย์
 
1. นางสาววิมาลัย  ภูอินนา
2. นางสาวเสาวนีย์  ดาบทอง
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนภาพร  บุตรสอน
2. นางสาวปณิดา  โพธิ์แย้ม
3. นางสาวรุ่งทิวา  จานทอง
 
1. นางภณภัญ  วงศาโรจน์
2. นางสาวทิพาพร  ประสิทธิ์
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกณิกา  ศรีขำ
2. นางสาวอินทิรา  ดุดัน
3. นางสาวเขมิกา  คำแพง
 
1. นางสาวทิพาพร  ประสิทธิ์
2. นางภณภัญ  วงศาโรจน์
 
91 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูวิศรุต  บุศราคำ
 
1. นางสาววาสิฏฐี  ถมจอหอ
 
92 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนทรัพย์  ธรรมทรัพย์
 
1. นางสาววาสิฏฐี  ถมจอหอ
 
93 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเจษฎา  แสงตะวัน
 
1. นางสาวอำพร  รุ่งเรือง
 
94 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธนพล   โรจนบวร
 
1. นางสาวอำพร  รุ่งเรือง
 
95 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนพล  โรจนบวร
2. นายธีรพัฒน์  ภู่วิไล
 
1. นางสาวจิราพร  เหมพุทธ
2. นางสาวอำพร  รุ่งเรือง
 
96 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพลวิช  ชูศรี
2. เด็กชายภูวเนศวร์  ตันมิ่ง
 
1. นายวชิระ  เกษตรเวทิน
2. นางสาวหทัยรัตน์  ไกยวงศ์