สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ไชยเยต
 
1. นายวัฒนชัย   สนุ่นดี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 6 1. นางสาวธัชริดา  จิตต์โสภักตร์
 
1. นางรัชนี  เชื่อมทองเจือ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ปงเสด
2. เด็กชายณัฐนนท์  โพล้งอยู่
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ศรีทอง
2. นางสาววราภรณ์  ธิมาชัย
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 8 1. นายวรวัฒน์  ทรัพย์ยุทธ์
2. นายวันเฉลิม  แก้วทองเกลอ
 
1. นางสาวปวีณอร  จันทร์เพชร
2. นางสาวจุฑารัตน์  ศรีทอง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงรัตน์มณี  วงศ์พิพิธ
 
1. นายวัฒนชัย  สนุ่นดี
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 10 1. นางสาววรนิษฐา  เนียมศรี
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ชื่นมาลา