สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดปทุมธานี (กลุ่ม1)
ระหว่าง วันที่ 10 - 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  แสงท่านั่ง
 
1. นางสาวขวัญประชา  ขอเจือกลาง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  ไชย์ศรี
 
1. นางสาวภัทรา  สังข์ประสิทธิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 50.98 เข้าร่วม 10 1. นางสาววชิราภรณ์  พรมวิจิตร
 
1. นางฉวีวรรณ  คำสอน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  ชุ่มมงคล
2. เด็กหญิงสกาวใจ  เป้าไธสง
 
1. นางฉวีวรรณ  คำสอน